שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

האם נשים פטורות ממצוות שמיטה?

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

האם נשים פטורות ממצוות שמיטה?

[שיחה בישיבה בארוחת צהרים]


שאלה: האם מצוות שמיטה נחשבת מצוות עשה שהזמן גרמא ונשים יהיו פטורות בחלק מפרטיה? ודאי אסורים גם לנשים האיסורים מדאורייתא: לא תזרע, לא תזמור, לא תקצור ולא תבצור (ויקרא כה ד-ה). אבל אולי יהיו פטורות ממצוות עשה של "תשבות"- כגון לחרוש או להפסיד פירות הקדושים בקדושת שביעית?


תשובה: ודאי נשים חייבות בכל מצוות שמיטה- בין מצוות לא תעשה בין מצוות תעשה. כך כותב ספר החינוך ( מצווה פד). גם הרמב"ם לא מחלק בין אנשים לנשים. בנוסף, יש כמה מקורות בגמרא המזכירים פירות של נשים בשמיטה והגמרא שם לא מעירה שנשים פטורות.

אך באמת יש לשאול, הרי זו מצוות עשה שהזמן גרמא, שנה אחת פעם בשבע שנים?

ישנן מספר תירוצים לשאלה זו:

תירוץ א': שבת- נשים גם חייבות במצוות עשה של קידוש.

דחיית תירוץ א': בשבת נשים חייבות בקידוש משום היקש, כדברי הגמרא שבועות (כ ב): "נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה דאמר קרא 'זכור' ו'שמור', כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה, והני נשי הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו נמי בזכירה". אבל בשמיטה אין את ההיקש הנ"ל.

תירוץ ב': מצוות שמיטה אינה מצוות עשה שהזמן גרמא כי הרי פירות שביעית אסורים לאכילה גם בשנים שאחרי השמיטה- שמינית, תשיעית ועשירית.

דחיית תירוץ ב': היות שללבוש ציצית חייבים רק ביום ולא בלילה, זו מצוות עשה שהזמן גרמא ונשים פטורות. לפי הרא"ש, אם אדם לובש בלילה בגד שלובש גם במשך היום- יהיה חייב בציצית אף כשלובש אותו בלילה. אבל בגד שלובשים רק בלילה, כמו פיג'מה, פטור מציצית אף ביום. לסיכום, הרא"ש אומר שבגד יום חייב ציצית גם בלילה. אותו דבר פירות שמיטה נשארים בקדושתם גם אחרי שמיטה. כמו שציצית נחשבת מצוות עשה שהזמן גרמא (ולכן נשים פטורות ממנה) אף על פי שהיא גולשת ללילה, כך מצוות קדושת פירות שמיטה היא מצוות עשה שהזמן גרמא, אף על פי שהיא גולשת לשנים אחרות. אך כל דחיית התירוץ הזו היא רק לפי שיטת הרא"ש ולא לפי שיטת הרמב"ם.

תירוץ ג': כתוב בגמ' קידושין (לד א) על מצוות עשה שהזמן גרמא: "אמר רבי יוחנן אין למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בו חוץ". כלומר, אמנם כלל הוא כללי אבל לפעמים יש יוצאי דופן. נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא אבל אולי שמיטה יוצאת דופן והן חייבות.

דחיה לתירוץ ג': לא כתוב כך בגמרא באופן מפורש. התורה כתבה הלכות ואנו למדנו מהן כללים, אבל לא הופכים את השיטה ובעזרת כללים שלמדנו נכריח את התורה.


  • פורסם בשאילת שלמה 351