שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

דעת הרצי"ה - מלחמת אחים על יהודה ושומרון? (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אחוות אחים ולא מלחמת אחים

פעמים מספר הכריז רבנו הרב צבי יהודה הכהן קוק מול עם ישראל ומול כל העולם כולו: "על יהודה ושומרון תהיה מלחמה!", "על גופותינו!" וכמובן הכוונה גם לגוש קטיף והגולן (להלכות ציבור עמ' ריד ועמ' רכה). כאשר נשאל האם כוונתו למלחמת אזרחים, סירב להשיב ואמר שאינו עוסק בניסוחים.

אך המסיק מתוך כך שרבנו פסק שיש לפעול בדרך שלהתנגשויות, עושה טעות כפולה: הלכתית ופילוסופית.

טעות הלכתית. כך לא פוסקים הלכה, על יסוד אמירת חכם. "אין למדים הלכה לא מפי לימוד ולא מפי מעשה עד שיאמרו לו הלכה למעשה. שאל ואמרו לו הלכה למעשה, ילך ויעשה מעשה" (בבא בתרא קל). ודאי לימוד עקרוני הוא תורה, אך עליו לעבור עוד שלבים ומירוקים בכור הברזל של הקושיא והתירוץ עד שיהיה למעשה. וכן בירושלמי: "אין למדים מן ההורייה" (ירושלמי חגיגה א ח). זה דומה למה שאין פוסקים ישירות מפי משנה. כדי לפסוק הלכה למעשה יש צורך לרדת לעומק העניין (עיין שו"ת משב דבר ח"א כד).

ואכן אחרי ימים מספר ביאר רבנו בעצמו לרמטכ"ל שאין הכוונה למלחמת אזרחים, או למלחמת מתנחלים עם הצבא, וכך כתב לו: "הדרכת חז"ל ורבותינו הנאמנים, היא על מלחמות ישראל עם אומות העולם. נקווה שלא נצטרך להגיע אל מלחמת עם ישראל בממשלתו הכושלת". אם כן, מדובר במלחמת העם כולו בממשלתו, וכן הוא כתב לשר הביטחון: "על יהודה ושומרון תהיה גם מלחמה פנימית, וכאשר העם כולו - יתקומם בזה נגד הממשלה הזאת, כמובן שהננו עם העם כולו, בעת תקומת דבר ד' ונצחו על עמו ונחלתו, ולא עם הממשלה בכשלונה. הממשלה בשביל העם ולא העם בשביל הממשלה".

וכן ביאר לתלמידים שלא מדובר בהנחיה מעשית אלא בקריאה בעלת ערך חינוכי: "אמרתי וכתבתי שעל יהודה ושומרון, יריחו והגולן, תהיה מלחמה ואין להעלות על הדעת שום ויתורים. על האיום הזה, הדיבור הזה, ההתרגלות הזאת, החינוך הזה, יש לחזור פעמים, פעמיים בלי הרף, אלפי פעמים, כדי לעקור מן השורש את הריקבון הזה, את החולניות הזו, את החולשה הזאת. האדמות האלה אינן שייכות לגויים ולא גזלנו אותן מהגויים, אלא ב"ה גדלנו, התבגרנו וחזרנו אליהן. על יהודה ושומרון הגולן ויריחו תהיה מלחמה. על האיום הזה והדיבור הזה, יש לחזור מחר ומחרתיים בלי הרף, על מנת לבטא את העמדה שלנו, בתוקף ועוז. יש להזכיר לממשלה ולעם ישראל, שאין להעלות על הדעת ספק ספיקא של ויתור על משהו של ארצנו. איננו בעלי בית על הארץ הזאת. היא של כל עם ישראל, אנחנו היהודים היושבים כאן, אנחנו נציגים של כל עם ישראל כולו. אין לנו לבגוד אלא להוסיף תוקף ועוז של קידוש השם". (מתוך הקלטה שנמסרה על ידי הגאון הרב יעקב הלוי פילבר). סגנון זה הוא הדגשה בצורה החריפה ביותר שיש כאן עניין נורא ואיום. אך מעולם לא הורה רבנו למעשה לאף אחד: לך עשה מלחמה על יהודה ושומרון.

טעות פילוסופית. שִכחת יסוד הכל: הכלל ישראליות, האחדות באומה. כתב מרן הרב קוק: "ימים רבים ישבתי משמים, מתוך הצער הגדול שפצע את לבבי יום יום, מאשר שמעתי את הד קולם של שלומי אמוני ישראל... יוצא... בחצוצרה קטנה של מפלגה פרטית אחת" ( אגרות הראיה ח"ב עמ' עז). עתה הגיע הזמן של "מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ", וכותב הזוהר: "ודאי בארץ הם גוי אחד, עימה אקרון [הם נקראים] אחד" (זהר ויקרא צג ב). "וקרב אותם אחד אל אחד... והיו לאחדים" (יחזקאל לז, יז). את טעות הפירוד עשינו בפילוג הממלכה, במלחמת בית דוד ובית שאול, בפרשת גדליה בן אחיקם, במלחמת פילגש בגבעה, במחלוקת יוסף ואחיו. די! די!

ודאי אין זה קל לשמור תמיד על אהבה ואחווה ושלום ורעות. מרן הרב קוק כותב: "אוהבי ד' ויראיו באמת וחושבי שמו הם העומדים בניסיון לסבול כל צער ועלבון מכל צד ועבר, ולעמוד הכן נגד כל הכוחות העליונים והתחתונים החפצים לבלוע נחלת ד' ולהפריד את האומה הָאַחַדִיִית" (עולת ראיה א רמא. אורות, אורות התחיה כא). הם הם תלמידי חכמים האמיתיים המרבים שלום בעולם.

אכן אנו נעשים כלליים יותר ויותר. הולכת ונזרקת בנו נשמה חדשה של חידוש ימינו: כלל ישראל!

עמוד השדרה של כל בניין הארץ הוא הכלל-ישראליות, היחד הלאומי. מי שאינו מבין זאת, אינו מבין כלום. אין זה פרט אלא יסוד כל הבניין. ודאי שיש להיאבק, על התורה ועל הארץ, על האמת ועל הצדק - אבל לא לתקוע חרבות בגוף האומה. במלחמות אחים, אין מנצח ומנוצח. כולם מנוצחים. כולנו בסירה אחת, כמשל המדרש, וחור תחת פלוני מטביע את כולם. או כמשל התלמוד הירושלמי: אם יד אחת פצעה את חברתה, האם אותה יד תינקם בחזרה. הרי זה אותו אדם, אותו כאב. כל ישראל ערבים זה לזה.

אחים! אחים! אל תהרסו את האחווה.

גם אל תאמר: אנו נאמני ארץ ישראל. זו התנשאות שקרית כלפי אלו שמסרו נפשם על הארץ, וגם היום מוסרים את נפשם, ומוכנים למסור נפשם - גם אם אין זה על כל מלוא ארץ ישראל. אל תעשה ממצות יישוב הארץ הפרטה, זכור שהמדינה היא מצוה של כלל.

זכור שמאבקי אחים הם חילול השם הגדול, הם כהגדרת מרן הרב קוק "שבר בת עמי" הגדול ביותר! (מאמרי הראיה 365). זכור שבארצנו אנו בבית של זכוכית, אמר רבנו הרב צבי יהודה, כל הגויים מסתכלים עלינו - ואיך אנו נראים!! זכור שאם אתה חותך בתוך עם ישראל, אתה חותך בתוך השכינה! המדינה והממשלה הם שלבים בגאולה גם אם אינן שלמות. כל עוד לא הושלם התהליך, יש ערבוביה. ובכל זאת, זה כבר קדוש השם גדול. לכן אל תדבר בבוז על ראש הממשלה. זהו ראש ממשלתנו לעיני כל אפסי ארץ. ביקורת - כן! אבל זכור, שממשלה זו זכות! כפי שאמר רבנו הרב צבי יהודה (להלכות ציבור רנא).

זכור, המטרה אינה מקדשת את האמצעים, כי אין מטרה ואין אמצעים, הכל מטרה. אל תהיה כוחני. אם תנהג בכוח, כך ינהגו כלפיך - וינצחו אותך. אם תנהג במוח, כך ינהגו כלפיך, ובזה הנך חזק יותר מכוח התורה. זה הכלל, אין בונים דברים טובים על יסודות רעים (עיין אורות עמ' פז). מדינה צריכה להתנהג כמו מדינה! אל תאמר: הצד שכנגד אינו פועל כמו במדינה, אעשה כן גם אני. אין זה מתיר לך. גם אם הוא אינו פועל כראוי, אנו נפעל כראוי.

אל תפלג את העם לחתיכות, על אחת כמה וכמה אל תפלג את הצבא. הצבא הוא שיא האחדות, הוא שיא האומה, שיא הגאולה. החייל מוסר נפשו על האומה ועל חברו החייל. אין שם חילוקים, אין דתי וחילוני וימני ושמאלני. אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד. זה נפלא! כל כך נפלא! זו דוגמא לאומה כולה! כולם אחים! כולם מאוחדים! אל תכניס שם חילוקי דעות, אל תשפד חייל על שיפוד הדילמה. עזוב את החיילים בצד, אל תכניסם למאבקים הציבוריים. תן לו להילחם, תן לו לעבוד, הוא מוסר את נפשו. בלי אחדות לוחמים, בלי ציות לוחמים - בו ברגע אין יותר צבא. אין יותר טנקים ומטוסים, יש אנרכיה אחת גדולה. פגעת בצבא, פגעת בחוט השדרה של האומה.

באנו לכן כולנו יחד, ונעבוד כולנו יחד. לטוב ולמוטב אנו הולכים יחד. יחד! יחד! י ח ד !