שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

גובה הר הבית

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

גובה הר הבית

שאלה: במסכת נדרים (נד, ב) דורשים על הפסוק: "וקמת ועלית אל המקום" (דברים יז, ח) - "מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל", אך הרי אין זה כך, וגם בירושלים עצמה יש מקומות יותר גבוהים?

תשובה: הרדב"ז (שו"ת הרדב"ז ח"ב ס' תרלט) עונה על שאלה זאת: הגויים הרסו את הר הבית והורידו אותו מגובהו, כמו שכתוב: "ערו ערו עד היסוד" (תהלים קלז, ז). בנוסף לכך, גשמים שזרמו ממדרון הר הבית סחפו איתם חלק ממנו והגויים לא רק שלא עצרו את הסחף אלא אף חזקו אותו. זאת ועוד, מלכי הגויים חפרו בהר והורידו חלק מאדמתו, מפני שרצו שבתיהם ומסגדיהם יהיו במקום הכי גבוה. יתר על כן, היו רעידות אדמה שיצרו גלי חרבות בירושלים ועליהם בנו בתים. קיימות בירושלים קומות ארכיאולוגיות הבנויות אחת על גבי השניה, וכשחופרים בקרקע לא מוצאים קרקע טבעית אלא שרידים של בתים מתקופות קודמות. אם כן, ירושלים עלתה והר הבית ירד, אך פעם הוא היה יותר גבוה .

[עיין מה שמובא בספר "מועדים וזמנים" (ח"ה עמ' רכג) בשם הגרי"ז סולוביצ'יק, שכדי להקריב קרבנות אנו צריכים שהר הבית יהיה ההר הכי גבוה. כך הוא גם מבאר את המילים של השיר "דרור יקרא": "אלקים תן במדבר הר" - שהכוונה שצריך דווקא הר על מנת שיהיה גילוי שכינה בבית המקדש, אך היום חרב ושמם כמדבר ולא ניכר ההר כלל.]

אמנם החת"ם סופר כותב (עיין שו"ת חת"ם סופר יו"ד ס' רלג) שדברי הרדב"ז מוכחשים מהמציאות, שהרי גם כתוב בגמרא (סנהדרין פז, א) שארץ ישראל גבוהה מכל הארצות. והרי יש בעולם הרים גבוהים יותר מהר החרמון? אלא כיון שכדור הארץ הוא עגול אי אפשר לומר באופן מוחלט מה הכי גבוה, אלא הכל תלוי בזוית ההסתכלות, ואם מסתכלים נכון על כדור הארץ, אז ארץ ישראל, ירושלים והר הבית הם הגבוהים ביותר (עיין "תורת משה" על הפסוק "וקמת ועלית”).

נלקח משאילת שלמה 165