שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

גדולי הדורות - שאלות שונות (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


רבי יהודה הנשיא

ש: רבי יהודה הנשיא כותב: "אומר אני". למה "אני"? אין זו גאוה?

ת: אדרבה. הוא העניו מכל אדם בדורו. משנת סוף סוטה. אלא אומר כן דרך ענווה: כך אני אומר, אבל שקול בעצמך על פי איזה חכם לומר (וכן הסביר הגרי"ד סולוביצ'יק. וכן נהג בעצמו שלא להכריח תלמידיו ללכת על פי פסקיו. דברי הרב רלז-רלח – מ"צ).


רבי שמעון בר יוחאי

ש: מדוע רבי שמעון בר יוחאי נקרא "בר" יוחאי ולא "בן" יוחאי כשאר תנאים ואמוראים שנקראים בן ולא בר? ת: במקורות כתוב בן.

למקורות נוספים לחץ כאן


רבי אליעזר

ש: איך יתכן שרבי אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם, סוכה כז ב. וגם דרש בדברים שלא שמעתם אוזן מעולם. אבות דרבי נתן פרק ו?

ת: מרן הרב קוק מסביר שרבי אליעזר בהקשבתו העמוקה הבין דברי רבו דברים שאחרים לא הבינו. לכן, תורתו היתה תורה שלימה שיש לה בית אב, ומכל מקום היתה כולה תורה מחודשת על ידי גבורת שכלו הקדוש. מאמרי הראיה 204.

[והגר"א נבנצל כתב: "קושיא זו ותירוץ זה שמעתי גם ממו"ר הגר"ח שמואלביץ זצ"ל. אעפ"כ לענ"ד קויא מעיקרא ליתא, למרות שהיסד ל התירוץ הוא נכון כשלעצמו, רבי אליעזר לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו מעולם מחשש שמא הוא טועה ומפיץ תורת תוהו, אבל גשדרש דברים שלא שמעתן אוזן מעולם הלא היה זה בפני רבן יוחנן בן זכאי רבו, כמבואר שם, ואז אם יטעה יעמידוהו רבו על האמת, לכן לא היה חשש זה קיים באותה שעה". עיטורי כהנים גליון 104 – רשם מ"צ.]


האר"י ז"ל והגר"א

ש: הרב נשאל: מי יותר גדול: האר"י או הגר"א? והשיב: ודאי האר"י, אך יש פנים לכאן ולכאן. למה? האם מכיון שהאריז"ל היה ראשון?

ת: משום רזים עליונים. אמנם היו גם מעלות להגר"א לעומתו.


פסק של הג"ר שלמה גורן

ש: איך מתייחסים למה שאלו טוענים שהפסק של הג"ר גורן בעניין "האח והאחות" לא היה כדין?

ת: שקר וכזב. תשובתו התפרסמה ואפשר לעיין בה.

[אחרי פסק "האח והאחות" של הרב הראשי לישראל הג"ר גורן, נכתבו נגדו מודעות ביזוי רבות עם השמצות נוראות. ביקש רבנו הרב צבי יהודה שיביאו לו את התשובה ההלכתית. הוא עיין בה ושלח אותה לג"ר אברהם שפירא עם שאלה, לא האם מסכים איתה או לא אלא אם היא בנויה היטב כתשובה הלכתית רצינית. כאשר השיב לו שכן, פרסם רבנו: "תקצצנה ידי עושי רשע". שאלוהו: "הלא בין החותמים יש כמה רבנים גאונים". השיב: "יש חילוקים". כלומר אין סגנונות הביזוי שווים (קורות רבנו עיטורי ירושלים גליון 20).

ועוד מסופר שכאשר ארבעה תלמידי חכמים גדולים פרסמו גילוי דעת נגד הרב הראשי דאז הג"ר שלמה גורן זצ”ל, הפוסל אותו ואת פסקיו, זעק רבנו הרב צבי יהודה נוראות על כך, ואמר: "השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים, ואין להם יום הכיפורים עד שיבקשו ממנו מחילה".

וכעבור זמן הזדמן לחתונה עם אחד מתלמידי החכמים האלה ונקרא לברך אחת משבע הברכות. הוא לא מש ממקומו, והסביר שלא יברך כיוון שעומד שם אותו תלמיד חכם עד שיפרסם בקשת מחילה על הפגיעה בכבוד הרב הראשי לישראל וכבוד הרבנות הראשית לישראל. אותו תלמיד חכם הסתלק משם ורק אז בירך רבנו. עיטורי ירושלים – גליון 8).

והג"ר יוסף אליהו הענקין, שהיה גדול הפוסקים באמריקה לפני הגר"מ פיינשטיין, למרות שמעולם לא אישר את פסק הדין שהוציא הג"ר גורן, כיון שעיוור היה ולא היה באפשרותו לעיין בתשובה, מכל מקום פסק בסכינא חריפא שאסור לשום אדם לחלוק עליו כיון שנתמנה להיות רב הכולל ואדם גדול הוא, ו"גדול הדור", ואם כל הטענות שטענו נגדו ביטל כלאחר יד. כשאמרו לו שטענו שהג"ר גורן בגדר לוקח שוחד, ענה בתקיפות ואמר "זה פוליטיק, לא הלכה". ולא נסוג אחור מדעתו זו עד שעלה בסערה השמימה למרות ההפצרות הרבות והאיומות שבאו עליו בעקבות המחלוקת מרבנים שונים (שו"ת בני בנים ח"ב עמ' רי) – רשם מ"צ.]


הרב עובדיה יוסף

ש: האם נכון שהרב פסק שיש להטיל ספק בכל הפסקים של הרב עובדיה יוסף עקב עמדתו בעניין ארץ ישראל?

ת: אדרבה, הרבה פעמים שמעתי דעה זו, והסברתי שאין לה מקום. אין לנו שיטה סיטונאית בפסקי הלכה: או כל הפסקים נכונים או כל הפסקים אינם נכונים. למשל, לפעמים השולחן ערוך פוסק כרמב"ם ולפעמים נגד הרמב"ם. לכן לא בגלל עמדת הגר"ע יוסף בעניין ארץ ישראל, יש להטיל ספק בכל פסקיו, אלא כמובן, יש לבדוק כל פסק לגופו על עניין, כדרכה של תורה. אגב, היה בית כנסת שבתקופה מסוימת הוציא החוצה כל ספרי הגר"ע יוסף, ותליתי שם פתק שיחזירו, וכיוון שהפתק שלי הורד, פרסמתי ברבים שיחזירו את הספרים, ואכן הוחזרו. והאמת והשלום אהבו.


הג"ר עובדיה יוסף

ש: ברצוני לשאול, כיצד טיפוס כמו הרב עובדיה יוסף לא הוחרם ונודה כבר מזמן על ידי הרבנים מזרם הרב קוק. איך יתכן שרב המדבר בצורה כ"כ נבזית, נמוכה ושפלה, מוציא לשון הרע על החילונים, מקטרג על חיילי צה"ל, מקלל יהודים (יוסי שריד - ימח שמו). איך יתכן שלא גלגלו אותו מכל המדרגות כבר מזמן? כך מדבר רב בישראל? וכבוד הרב אבינר נוהג לצטט דברים מהספרים שלו.

ת: אכן, אם לא נקבל את ההנחה היסודית שלפעמים עלי אדמות ישנם דברים מורכבים, לא נמצא ידינו ורגלינו. ונצטרך לסווג את כל האנשים בין טובים ורעים ובין אור לחושך. אלא, זה לא כך. דברים מורכבים. הג"ר עובדיה יוסף הינו תלמיד חכם גדול. איך יודעים? קרא את ספריו וראה שהוא ת"ח מצד הבקיאות שלו, מצד עמקות ההבנה ומצד כוח ההכרעה. הוא תלמיד חכם גדול מאוד. יחד עם זה, אנו תלמידים של תלמידי חכמים אחרים, כגון ביחס לארץ ישראל ויחס לאהבת ישראל. גם יש לשים לב שלכל תלמיד חכם יש לו את הסגנון שלו. יש תלמידי חכמים עם סגנון תקיף ותלמידי חכמים עם סגנון עדין, אבל הם אומרים אותו דבר - בסגנונות שונים. לכן, גם אם לא מסכימים בדבר מסוים אין צורך להחרים. בפרקי אבות בארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם, אחד מהם "נושא עול עם חברו". כלומר, תלמיד חכם א' צריך לישא בעול עם תלמיד חכם ב' אעפ"י שיש לו אי הסכמה חמורה איתו, אפילו ביקורת חמורה על חלק מדבריו. על הדברים אחרים הם מסכימים. על תשעים או תשעים וחמשה אחוזים מסכימים. לא צריך לחפש דברים שמפרידים. צריך לראות שמה שמחבר יותר גדול לאין ערוך מאשר המפריד. אין חיוב שחכמים יסכימו. לעתיד לבוא, ישבו יחד בטקרלין ויחליטו יחד. בינתיים אנחנו בפרוזדור. בפרוזדור, לא מסכימים ובכל זאת מכבדים. אם תלמיד חכם אומר משהו נכון, קבל את האמת ממי שאמרה. אסור לומר שאם בתחום ב' הוא אומר לא נכון, אני לא מקבל את מה שהוא אומר בתחום א' אפילו אם זה נכון.

סיכום: להרבות אהבה לכל תלמידי החכמים מכל השיטות ומכל הזרמים.


רש"י הקדוש

ש: איך שזה יכול להיות שרש"י הקדוש טעה בכמה מקומות בגיאוגרפיה של ארץ ישראל?

ת: א. זה נדיר מאוד, וכל אחד יכול לטעות באופן יוצאי דופן, אפילו סנהדרין, ויש על כך קרבן. ב. במיוחד כאן שזו לא טעות בתורה אלא טעות בעובדות לא נכונות שנמסרו לו.

[עיין רמב"ן על בראשית לה טז על מקומו של קבר רחל שבהתחלה הוא כותב כשהיה בגלות שהקבר ברמה, אבל כשעלה לארץ ראה במו עיניו שהוא בבית לחם סמוך לירושלים – רשם מ"צ.]


רמח"ל

ש: מדוע היתה התנגדות לרמח"ל?

ת: בגלל הוצאת שם רע עליו.


ביטויים חריפים

ש: כיצד להבין ביטויים חריפים של חז"ל במחלוקותיהם?

ת: עיין שו"ת חוות יאיר המודפסת בספר חפץ חיים.


תמונת הרמב"ם

ש: האם תמונת הרמב"ם המפורסמת באמת שלו?

ת: לא. בתמונה אין לו פאות כלל והוא לבוש כמו טורקי.


רמח"ל

ש: מה מיוחד ברמח"ל בין חכמי ישראל?

ת: הוא סידר את דברי האר"י ז"ל בצורה שיטתית ברורה וכן גזר מהם הדרכה מוסרית מודרגת בספר מסילת ישרים.


גדולי הדור

ש: אני יודע שלא צריך לעשות השוואות ובכל זאת, מי יותר גדול: הרב קוק, הבבא סאלי, הבן איש חי או האדמו"ר מלובביץ'?

ת: תלוי מי תשאל.


הגולם מפראג

ש: מה דעת הרב לגבי מה שאומרים שהמהר"ל יצר גולם?

ת: אין הוכחה היסטורית. בני דורו ותלמידיו לא מזכירים עניין זה. רק אחרי מאה וחמישים שנה הוא מוזכר. אבל, אמר רבנו הרב צבי יהודה, שהמונים אומרים וההמון אינו משקר. ומה שמובא בס' נפלאות מהר"ל מפראג אינה הוכחה, שכן ר' יודל רוזנברג המציא הרבה סיפורים כדי להוסיף יראת שמים (עיין נר באישון לילה 81-80).

[ויש תשובה של הרבי מליובאוויטש האחרון לאחד שציין לספר המפקפק בעשיית הגולם על ידי המהר"ל, וז"ל (מובא בחוברת מעיינותיך למחשבת חב"ד – גליון 21):

בנוגע לספר נפלאות המהר"ל והאגרת וכו' שמזכיר – לא עיינתי בהם וממילא איני מחווה דעת בזה כלל.

ובנוגע לעיקר הענין (שהמהר"ל עשה את הגולם): בעצמי שמעתי מכ"ק מורי וחמי האדמו"ר (השישי), שראה הנשאר ממנו בעליית בית הכנסת דמהר"ל בפראג. ודיבר על דבר זה עם אביו כ"ק אדמו"ר נ"ע וכו'.

ובקושיות שמצורף בזאת על הספר הנ"ל – אין נוגעות כלל בהעיקר, כי מכמה וכמה עשרות שנים לפני ההוצאה לאור של הספר הנ"ל, היה מפורסם בתוך בני ישראל שהמהר"ל עשה גולם, ואפילו אצל הגויים. יעיין בספרים בספריות (כמצוין באנציקלופדיות) – רשם מ"צ.]


קדושת רבי יהודה הלוי

ש: בלמדנו באוניברסיטה את שירי החול של רבי יהודה הלוי, טען המרצה שאלו שירי תאווה המבטאים את עולמו שכלל גם חשק לנשים ועוד דברים גרועים מזה, שאין הפה והעט סובלם. אני מתקשה להאמין שזאת הייתה המציאות.

ת: אכן יש באוניברסיטה חוקרים הסוברים ששירי החול האלה קשורים לאירועים מחיי ריה"ל ויש אומרים שהכל משל בסגנון אותם הימים, אך גם אם נחליט שזה קשור לחייו, זה עדיין טהור וקדוש. הרי אי אפשר להטעות דורות שלמים של אחרונים וגם של ראשונים הקרובים לדורו של רבי יהודה הלוי שהכירו יותר מקרוב את הסגנון של אותם הימים, ובוודאי שהם שללו שירים שאינם טהורים, כפי שפוסק השולחן ערוך ביחס לספר עמנואל (שו"ע או"ח שז טז). למשל רבי אברהם בדרשי אביו של רבי ידעיה הבדרשו בעל בחינות עולם כותב עליו שהוא "אורים ותומים" ורבי יהודה אלחריזי כותב עליו: "...בשירי חשק, ניבו בשכבת טל וגחלים בערו ממנו... כל מליצה יפה בה כלולה, כאלו מכה גדולה, או מרוח הקודש אצולה, ובאהל השיר נפתחו לו שערי גבוהים, כי שם נגלו אליו האלהים" (תחכמוני ג יח). רבנו קדוש וכל אשר לו קדוש.


מילים באנגלית בתשובות של הגר"מ פיינשטיין

ש: למה הגר"מ פיינשטיין משתמש בכל כך הרבה מילים באנגלית, בתשובותיו על בישול בשבת, במקום לכתבם בעברית?

ת: ברור שהוא ידע את המילים בעברית אבל חשש שהתרגום ישתנה ויגרום לבלבול ח"ו.