שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

בתי דין פרטיים לגיור (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

בתי - דין פרטיים לגיור

[ראיון והוספת מקורות: הרב מרדכי ציון]


ש: האם לא כדאי להקים בתי-דין פרטיים לגיור כדי לפטור את בעיית הסחבת?

ת: אין זה נכון שיש סחבת. זה סתם הוצאת שם רע.


ש: למשל, למה שרבני ערים לא יקימו בתי-דין מקומיים לגיור במסגרת מה שהם משרתים בקודש את הציבור?

ת: בגלל שתי סיבות. קודם כל הם עלולים להיות נתונים ללחצים מגורמים מקומיים. כך אמרו הגר"ע יוסף והגרי"ש אלישיב (הגר"ע יוסף מובא למטה. הגרי"ש אלישיב בס' כללי הגיור לראשל"צ הגר"י יוסף 65).


ש: מה הסיבה השניה?

ת: אי אפשר להיות בטוח שלכל הרבנים לא יהיו דעות בניגוד להלכה. אם זה מטעם הרבנות הראשית – הכל בהשגחה (כללי הגיור שם).


ש: אבל עתה מדובר ברבנים צדיקים יראי שמים?

ת: ב"ה. אבל אנו לא מדברים במקרה הזה אלא במערכת קבועה שאפשר לסמוך עליה.


ש: מה למשל רבנים אמרו בניגוד להלכה?

ת: שכדי להתגייר די לקבל לשמור "באיזו מידה" על קדושת השבת (כללי הגיור שם).


ש: ובסיכום?

ת: יש שלוש בעיות בבתי-דין לגיור פרטיים:

א. סיכון של גיור נגד ההלכה.

ב. הליכה נגד הרבנות הראשית שהי המרא דאתרא (ומתנגדת).

ג. קריעת עם ישראל לשתים: יהודים לפי רבנים מסויים, אך גויים לפי הרבנות הראשית ורוב הרבנים.


נספח:

וזו תשובת הגר"ע יוסף (כללי הגיור 65):

"נוכח הנסיונות החוזרים ונשנים ע"י גורמים מסוימים לשנות מהמקובל מאז ייסודה של הרבנות הראשית בארצנו הקדושה, שגירות מבוצעת אך ורק ע"י בתי הדין הרבנים המוסמכים. אין לי אלא לשוב ולהביע את התנגדותי הנמרצת נגד מגמה זו הטומנת בחובה סכנה של השלטת אנדרלמוסיא בקבלת גרים, ועלולה להביא לסיפוח בלתי ראויים לכלל ישראל. בתי הדין הרבניים בארץ המורכבים משלשה דיינים מומחים בכל בי"ד, אשר כישורים ועיסוקם התדיר בקבלת עדים וחקירתם, בבחינה מדוקדקת של מסמכים ועובדות, בדיון שקול בכל האחריות וכובד ראש ובקביעת ההלכה, וכן מעמדם העצמאי ןהבלתי תלוי בגורמים מקומיים וכיו"ב, מה שמשחרראותם מאפשרות של הפעלת לחץ עליהם, בתי דין אלה הוכיחו את עצמם כהמתאימים ביותר גם למילוי תפקיד אחראי זה, בדומה לשאר הענינים המסורים לטיפולם, ע"י כך מובטח שלא יצא מתחת ידם דבר שאינו מתוקן. טעות תהיה לחשוב שע"י הוצאת הענין מסמכותם הבלעדית של בתי הדין, יזרזו כביכול את התהליך של הגיור, אין בתי דין חשודים ח"ו על סחבת מכוונת בקיום מצות קבלת גרי צדק לחיק היהדות, ואם אכן אין הגירות מתבצעת על רגל אחת, אין זה אלא בגלל נאמנות בתי הדין לדרישת ההלכה. וזו תהלתם ותפארתם".


  • פורסם בשאילת שלמה 407