שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

ברכה על ראיית נשיא ארה"ב בעת ביקורו בארץ (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

ברכה על ראיית נשיא ארה"ב בעת ביקורו בארץ

שאלה: בגמרא בברכות (נח, א) כתוב שמי שרואה מלך ממלכי אומות העולם צריך לברך "שנתן מכבודו לבשר ודם", וכן נפסק ברמב"ם (הלכות ברכות י,יא) ובשו"ע (או"ח רכד, ח). האם דין זה חל על נשיא ארה"ב, ומי שרואה אותו צריך לברך?


תשובה: לא. נשיא ארה"ב אינו מלך.

כתבו הפוסקים שישנם ארבעה קני מידה כדי שמישהו ייחשב מלך לעניין ברכה זו:

1. יש אומרים שצריך להיות דווקא מלך אבסולוטי, כל יכול, שכל הסמכויות בידו (אורחות חיים בשם ספר האשכול ה' ברכות אות מט ושו"ת הרדב"ז א, רצו), ואילו נשיא ארה"ב אינו שליט עליון. עם כל חשיבותו, הוא כפוף לרצון קונגרס, בין שזה מוצא חן בעיניו ובין שלא.

2. יש אומרים שכדי להיחשב למלך צריכה להיות לו סמכות לשפוט ולהרוג במשפט (שו"ת חתם סופר או"ח ס' קנט), ואילו לנשיא ארה"ב אין סמכות להוציא להורג. אמנם, הוא יכול להחיות על ידי חנינה, אך לא להרוג (שו"ת באר משה ב, ט). ואכן, אם נשיא ארה"ב ייתן חנינה ליונתן פולארד, נמצא דרך לברך עליו...

3. יש אומרים שבשעת ברכה מלך צריך ללבוש בגדי מלכות, ואילו נשיא ארה"ב לובש חליפה כמו כולם (שו"ת יחווה דעת ב, כח ושו"ת תשובות והנהגות ב, קלט).

4. יש אומרים שכדי לברך צריך לראות מלך דווקא כשהוא בתוך הפמליא שלו (שו"ת תשובות והנהגות שם). ואמנם הנשיא מופיע במהלך ביקורו בליווי של מאות שוטרים, אך הם לצורך הגנה שחשש משהו יקרה לו, ולא פמליא של כבוד.

לכן פסק הגרי"י קניבסקי, הסטייפלר, לא לברך על ראיית נשיא ארה"ב ולא על סאדאת (ארחות רבנו ח"א עמ' צג-צד). כשנשיא צרפת ביקר בארץ, הגרי"י קניבסקי אמר לא לברך עליו, כי מלך היינו קביעות, ולא במי שהוא רק לזמן (מעשה איש ח"ה עמ' קעז אות ח). וכן פסק האדמו"ר מסטמאר שלא לברך על נשיא ארה"ב כי אינו מלך (עדות ביוסף שם). וכן הגרי"ש אלישיב, כאשר הגיע לארץ ישראל נשיא ארה"ב, אמר שבגלל שאין לו סמכות להוציא להורג, אין לברך עליו (אשרי האיש ח"א עמ' רנג). וכן פסק הג"ר משה שטרנבוך בשו"ת 'תשובות והנהגות' (שם) שאין לברך על ראיית נשיא דרום אפריקה.


בכלל, אנשים מאוד דואגים ממה הנשיא ארה"ב אומר, אבל זה מופרז. לא מה שהנשיא אומר קובע. וזאת משתי סיבות:

א. ארה"ב אינה עוזרת לנו לשם שמים, אלא כדי להרוויח מזה. הם צריכים אותנו מבחינה צבאית. אנחנו שומרים על האינטרסים שלהם בחלק הזה של העולם. בנוסף, הם גם נעזרים בזו מבחינה מדעית וטכנולוגית. בתחומים שונים, הם צריכים אותנו לא פחות ממה שאנחנו צריכים אותם.

ב. הנשיא כפוף לקונגרס. הקונגרס הוא פרו-ישראלי אפילו מלפני קום המדינה. הסיבה לכך היא ש-98% של האמריקאיים מאמינים בתנ"ך, ובתנ"ך כתוב שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. לפעמים הם יותר פרו-ישראלים מאיתנו בגלל שהתרגלנו בגלות להיות חלשים ופחדנים. אנחנו צריכים להוסיף עוז וגבורה, ואז הגויים יתייחסו אלינו בהתאם.

בסיכום, יש "דוקטרינת מונרו" שנוסחה על ידי נשיא ארה"ב ג'יימס מונרו: "אמריקה לאמריקאיים. לא נתערב בעניני מדינות אחרות ושהן לא תתערבנה בענייננו". כך סבר רבנו הרב צבי יהודה: אנחנו לא מתערבים במה שעושים באמריקה ושאמריקה לא תתערב במה שאנו עושים פה.


שאלה: האם צריך להשתדל לרוץ לקראת נשיא ארה"ב, שהוא בכל זאת האדם המכובד בעולם?

תשובה: לא צריך לרוץ לקראתו. כתוב בגמרא ברכות (ט, ב), "ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל. ולא לקראת מלכי ישראל בלבד, אלא אפילו לקראת מלכי עובדי כוכבים. שאם יזכה - יבחין בין מלכי ישראל למלכי עובדי כוכבים". אבל, כפי שכבר הסברנו, הנשיא אינו מלך. יתכן מלך לא מכובד או אדם מכובד שהוא לא מלך. הגדר לו תקנת חכמים זו היא דווקא למלך, ולא לאדם המכובד בעולם, הגדירו מי נחשב מלך. אל דאגה, נוכל להבחין בין נשיא ארה"ב לבין המשיח.

לפי הג"ר שלמה זלמן אוירבך בשו"ת מנחת שלמה (סוף ח"א), כשנקבל פני משיח נברך ארבע ברכות:

א. "ברוך... חכם הרזים", שבוודאי יהיו שם ששים ריבוא מישראל וכהנה וכהנה עד אין מספר.

ב. "ברוך... שחלק מחכמתו ליראיו", שמברכים כשרואים תלמיד חכם גדול, ובוודאי המשיח יהיה בגדר זה.

ג. "ברוך... שחלק מכבודו ליראיו", שמברכים כשרואים מלך ישראל .

ד. "ברוך... שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

לפי רבי חיים פלאג'י בשו"ת לב חיים (ב, מב), יש לברך: א. גאל ישראל. ב. שהחיינו. ג. חכמתו ליראיו. ד. חכם רזים.

ואמר על זה הגר"ח קניבסקי: "גם מחיה המים כשיחיו את כל המתים, כדאיתא במדרש, וכדומה שגם בן השונמית כשקם בירך ברוך מחיה המתים, וכן יצחק אבינו". פרקי דרבי אליעזר פרק לא. החיד"א במחזיק ברכה או"ח ריט. והוסיף: "וברכת שהחיינו שיברכו אז תהיה חובה"! (סדר יום כיפור קטן עם ביאורים מהגר"ח קניבסקי עמ' 8).


אנחנו עדיין מחכים לזמן הזה, אבל מתקדמים. אמנם נשיא ארה"ב מבקר במדינת ישראל. אבל במקום לברך עליו, אני מציע לברך על עם ישראל, כמו שעושים פעמיים בכל יום לפני קריאת שמע: "ברוך אתה ד' הבוחר בעמו ישראל באהבה" ו"ברוך אתה ד' אוהב עמו ישראל".


  • פורסם בשאילת שלמה 270