שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

בנות יקרות - ללמוד תורה! (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אשרינו שזכינו-לבתי ספר מלאי יראת שמים ותורה עבור בנותינו. יסודיים ותיכוניים, וכן מדרשות, בתי יעקב ומכללות. זהו מהלך מבורך ההולך ומוסיף ובעזרת ד' ילך ויוסיף.

אומנם ידוע שבת פטורה מלימוד תורה, וההיגיון בזה, שיש לה כוח ספיגה טבעי הרבה יותר גדול מאיש, כמבואר בדרוש על התורה למהר"ל. יש לה טבע יותר קרוב לריבונו של עולם, כמו שכתוב בסידור עולת ראיה למרן הרב קוק.

לכן אינה זקוקה ללימוד מסודר ושיטתי. היא סופגת באופן טבעי. הרי היו לנו שישים ריבוא נביאות (מגילה יד א) ואין נבואה שורה אלא על חכם ,ולא רק חכם אלא בעל חוכמה אדירה )עיין רמב"ם הלכות יסודי התורה ז א(. אם כן, היו לנו שישים ריבוא חכמות אדירות.

אבל בדורות האחרונים, ראו חכמי ישראל, שהאווירה הסובבת אינה כל כך בריאה ,לכן יש הכרח שבנות תלמדנה.

אמרה שרה שנירר, מייסדת בית יעקב, בשם החפץ חיים: אומנם אמרו חכמינו שהמלמד בתו תורה כאילו מלמדה תפלות, אבל מי שאינו מלמד בתו תורה, ממש מלמדה תפלות. ובכלל, כתוב בשולחן ערוך שתלמד הלכה, שאם לא כן, לא תדע לקיים. וכן עליה ללמוד את הסידור, אחרת כיצד תתפלל בכוונה. וכן תלמד ספרי מוסר, כדי ליישר ולתקן ולרומם את המידות. וכן תלמד אמונה, וכפי שאמר רבינו הרב צבי יהודה: אמונה אינה מצות עשה שהזמן גרמא. כלומר תלמד תורה, תנ"ך, ספרי אמונה קדמונים ואחרונים.

כלומר תלמד, תלמד, תלמד. ודאי לא במובן הישיבתי, אבל תלמד. אשרינו שקמו לנו דורות של נשים ושל נערות ואפילו של ילדות, שמתלהבות בלימוד תורה.

אשרינו שמקימים כל הזמן בתי-ספר יותר ויותר תורניים וספוגים ביראת שמים לבנותינו. בבנינו ובבנותינו נלך.

  • פורסם בשאילת שלמה 593