שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

בית מקדש עכשיו (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[ראיין: הרב מרדכי ציון]


ש: יש רבנים שטוענים לא רק שיש לעלות להר הבית, אלא גם שיש לבנות בית המקדש. הגיע הזמן?

ת: ודאי לא. הרמב"ם כותב בתחילת הלכות מלכים, שכאשר אנו נכנסים לארץ מוטלות עלינו שלוש מצוות: למנות מלך, למחות את עמלק ולבנות בית הבחירה, ושזה צריך להיות לפי הסדר הזה. ב"ה יש לנו מדינה, אך זה עוד לא מלך ישראל על פי תורה. באשר לעמלק, אינינו יודעים מי זה, אך כאשר יבוא הזמן, כבר נדע. ואז יבוא הזמן לבנות בית המקדש.


ש: יש טוענים שדברים אלה של הרמב"ם הם תיאור מציאות היסטורית שבעבר ולא ציווי לעתיד?

ת: רבינו הרב צבי יהודה לימד שזה לעתיד על יסוד דברי שו"ת שאילת דוד.


ש: אבל החפץ חיים ומרן הרב קוק עודדו ללמוד הלכות בית המקדש?

ת: ודאי שיש ללמוד כל התורה כולה. ואנו מאמינים באמונה שלמה שייבנה בית המקדש במהרה בימינו, אז יש להתכונן וללמוד.


ש: אז יש גם להכין כלי המקדש?

ת: לא קשור. כל הדורות ציפו לבנין בית המקדש אך לא הכינו כלום. גם אינינו יודעים בדיוק כיצד לעשותם. מעשה במכון שהכין מנורת זהב, צעק עליו הג"ר שלמה גורן בצעקות נוראות: מה אתה חושב לך? איך אתם מעיזים? האם אתם תחליטו איך המנורה צריכה להיות? ואיך מדליקים אותה?


ש: גם כל בית המקדש אינינו יודעים כיצד לבנות.

ת: נכון. כך כתב הג"ר הגר"ש גורן: "אין לנו כיום אפשרות הלכתית לבנות את בית המקדש ולחדש את עבודת הקרבנות, באשר הבעיות ההלכתיות בנושא זה הן כל כך מסובכות, עד שגם בבית השני היו זקוקים לשלושה נביאים שיורו להם איך לבנות את בית המקדש (זבחים סב א). אין כמעט פרט אחד בנושא זה של בנין המקדש שאין בו ספקות וספקי ספקות, שאינם ניתנים להכרעה על ידינו" (הר הבית עמ' ד).


ש: אבל יש אומרים שלא נפסק שצריך נביא?

ת: אבל, כמו שאמר הגר"ש גורן, בלי נביא לא נדע איך לבנות. גם כך כתב הגר"א שפירא: "...כל ענין בנין הבית נמסר לנביאים כאמרם בכמה מקומות הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל, וכן שבועות טז ע"א על פי נביא נאכלת ועל פי נביא נשרפת כו'. עכ"ל. והיינו דאף דתורה לא בשמים היא, אבל מצוה שאינה מסורה לאדם אלא שכל עיקר ענין המצוה מסור לשמים בזה גם פירושה יכול להינתן מן השמים". וכבר כתב על כך מרן הרב קוק בשו"ת משפט כהן צו ובגנזי הראיה. וכן גדולי ישראל רבים שקדמו.


ש: אז מה אנו יכולים לעשות לקראת בנין בית המקדש?

ת: מידות טובות, מצוות.

דף תקלב - כ שבט תשע"ח