שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

בגדי שבת בשבת חזון (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: האם יש ללבוש בגדי חול בשבת חזון, כמו שפסק הרמ"א (או"ח תקנא, א) או בבגדי שבת כמו שפסק הגר"א (מובא במשנה ברורה שם ס"ק ו וכתב שכן דעת החכם צבי, וכ"כ החת"ם סופר בתורת משה פ' דברים ד"ה רבי ביקש דף יא וס' מועדים וזמנים ח"ה ס' שמג)?

תשובה: נוהגים ללבוש בגדי שבת, אבל במוצאי שבת יש להחליף.

[ומובא בשלמי מועד (עמ' תפד) שהגרש"ז אוירבך במוצאי שבת חזון לא פטש את בגדי השבת, וכן בע"ש חזון הלביש את בגדי שבת כרגיל בזמן שהלביש כל ערב שבת ולא הקפיד ללובשם סמוך לשבת דלא גרע מאבלות.]

שאלה: ראיתי בספר טובך יביעו (ח"ב עמ' שטז), שסיפר הג"ר יצחק זילברשטיין שישנם רבנים שנהגו בהגיעם לקראקא, עירו של הרמ"א, שלא ללבוש בגדי שבת בשבת חזון, כדעתו של הרמ"א, כי הוא היה המרא דאתרא שם.

תשובה: זה ברור.

[ועיין ערוך השלחן (תקנא, יא) שמסביר שלבישת בגדי חול בשבת חזון אינה אבלות בפרהסיא, כי אצל הקדמונים היו מלבושי שבת וחול שוים בדמותם, וההפרש היה רק בין מין סחורה טובה בשבת, למין פשוט בחול, ולא היה ניכר כ"כ הבדל. ובס' אמת ליעקב על השו"ע שם, הג"ר יעקב קמנצקי מתרץ את המנהגים, שבמקומות שהיו בני ישראל עשירים וחיו בטוב ולא ציפו בכליון עינים לביאת המשיח, שם התקינו הרבנים ללבוש בגדי חול בשבת חזון כדי שיתאבלו על החורבן וידעו שהם בגלות, ובמקומות העוני או במקומות שסבלו צרות ופרוגרומים והצטערו על עיכוב הגאולה, שם התקינו ללבוש בגדי שבת כדי לחזק את האמונה שבעתו יחיש בואו. ועיין עוד בעניין בגדי חול בשבת חזון בשו"ת משנת יוסף ח"ז ס' קד.

ומובא בספר מנהג ישראל תורה (תקנא אות ב) שפעם בעל דבר יום ביום, שהיה אז ילד, טייל בשבת חזון עם הג"ר יוסף שאול נתנזון, בעל שו"ת שואל ומשיב ואבד"ק לבוב, שלבש כמנהגו בבגדי חול ובכובע של חול הנקרא ספאדעק. ופתאום רץ ואמר שאדם אחד בא לבית כנסת עם טלית ותפילין וכשכולם צעקו עליו, ואמר: ראיתי בחלוני את הדיין הולך לבית כנסת עם הספאדעק, ושכחתי ששבת היום. הבעל יום ביום פרץ בצחוק, והג"ר נתנזון צעק: ידעתי שרצונכם היה שיגזרו שלא לילך בספאדעק בשבת, וזו לא תהיה!]