שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

בבא קמא- הסברא הרוחנית לתשלום נזק ממוני (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

סדר נזיקין אמרנו שזה סדר ישועות. לא בגלל שאם אני גורם אז אני משלם אלא בגלל שלא אגרום נזק. שאלמד סדר נזיקין אני הבין שזה חמור ואני לא אגרום לנזק. אבל למה אם ממוני אני עושה נזק אני צריך לשם? אם אני עושה- אז ווודאי שאשלם אך אם זה ממוני אז למה שאשלם? תשובה כי התורה אמרה. אבל למה? הרי זה חידוש. שהרי האדם פטור בגרמא וזה פחות מגרמא. מה זה גרמא? לקחתי לך את המפתח וזרקתי למיים ועכשיו אתה לא יכול למכור את סחורתך. אני פטור על זה כי זה גרמא. הבור זה לא גרמא? נפלת לבור וזו בעיה שלך וכן השור שנגח אותך זו בעיה שלך.

זה אפילו לא גרמי- שזה בעיה בטוחה. ולכן אומר הרמב"ן בקונטרס שזהו חידוש שהתורה חידשה, שזהו חידוש שהתורה חידשה שאתה חייב לשלם.

אגב זה מסביר את האבות השונים שישנם. שהרי אש- למה שאתחייב? אש פטור בטמון. ולמה? אם אתה לוקח גפרור ואתה שורף גדיש ויש בו טמון וודאי שאתה משלם. או בור- שור ולא אדם חמור ולא כלים. נפל אדם אז אתה פטור וכן בכלים. אבל מעשה בידיים- בוודאי שאתה משלם אבל בבור אתה פטור. או שן- שמשלמת מה שאוכלת. אבל אם אני אוכל לך את העוגה אז אני משלם ע"פ מחיר העוגה. אדם שעושה נזק בידיים הוא משלם את הכל, ובשן זה חצי נזק. למה יש את כל הפטורים האלו ולמה בכלל אני צריך לשלם על גרמא זה? אלא שהתורה היא זאת שחידשה, והתורה הזאת שחידשה גם חידשה שלא משלמים על כל דבר, אלא דווקא על דברים אלו. הנ"מ הם הפטורים. אבל מה הסברא הרוחנית של התורה שאהיה חייב בגרמא?

הסברא למה התורה פטרה גרמא זה ברור, כי אני לא עשיתי את זה.

תשובה: אומר האדמור מסוויצא בספר מי שילוח בפ. משפטים רכושו של אדם- השור הבור והאש. אש לא ברור שזה רכושו, זה מחלוקת. אישו משום חציו או משום.. רכושו של אדם זה הוא. כלומר, הרשעות של האדם מתפשטת על רכושו, ואם האש שלך שרפה זה בגל שאתה כזה בן אדם. אם השור שלך נגח זה בגלל שאתה כזה אדם. ואם היית כזה חמוד- אף אחד לא היה נופל בבור שלך, והשור שלך לא היה נוגח והאש שלך לא היתה מתפשטת וכן הלאה. הרשעות שלך מתפשטת על הכלים שלך, והצדקות שלך מתפשטת על הכלים שלך. זהו חידוש גדול. אבל יש הוכחות לדבר זה.

הוא מביא הוכחה מתענית כא- אמרו לרב חנינא שהעיזים שלך עושות נזקים. שבהמה דקה עושה הרבה בלאגן. אבל אמר להם ר' חנינא שהעיזים שלו הם עיזים צדיקות. ומי עושה את הבלאגן? דובים. ובדקו את זה. וכך היה באמת. מכאן אתה למד מכיוון שהוא היה צדיק הוא היה בטוח שגם העיזים שלו צדיקות. ומכאן הביטוי הידוע- "מה אני עז?"... זה בא מאידיש..

אפשר להוסיף הוכחות לדבריו מחולים דף ה שנתנו לאכול תבואה לחמור של ר' פנחס בן יאיר שנתנו לו לאכול והוא לא אכל. ניקו וסידרו והוא לא אכל. אמר אולי הפרשתם תרומות ומעשרות? הפרישו ואכלה. קשיא אומר הבבלי מאכל בהמה לא צריך להפריש תו"מ? תירוץ- זה היה מאכל אדם. או שהחמור הזה היה מחמיר. כלומר, הקדושה של ר' פנחס בן יאיר זרמה על החמור.

עוד קושיא ממקלו של ר' מאיר- מקלו של ר' מאיר היה מלמד הלכה. וגם המשענת של אלישע הנביא, כלומר, קדושתו של האדם זורמת על החיי שלו שזה אפשר להסביר הסברים חינוכיים, אבל גם על הדומם שלו זה זורם. וזה כבר לא דבר חינוכי שזה הבור שלו והשור שלו. ולכן אם השור שלך נגח וכו- אז אתה אשם. ואם היית צדיק זה לא היה קורה.

"ואהבת את ה' אלוקיך...ובכל מאדך" אמר אחד גדול - אתה אוהב את ה' וזה זורם גם בממונך. גם ממונך אוהב את ה'. אם אתה אוהב את ה' אז גם ממונך אוהב את ה'.

וזה מוזכר בצדקת הצדיק הרבה פעמים. ובעוד ספרים של ר' צדוק הכהן מלובלין שהיה תלמיד של האדמו"ר מסוויצא- שרכושו של האדם משהו מהאדם נוזל לנכסיו.

הרמב"ן על התורה זה לא בדיוק אבל בערך. הוא מביא את הפסוק "אם בחוקותי תלכו והשבתי חיה רעה מן הארץ". ומה זה קשור? שכר ועונש. כלומר אין קשר פנימי עצמי. לא אומר הרמב"ן מה שיש חיה רעה על הארץ זה בגלל שאתה רע ולכן היא רעה. אם היית טוב אז גם החיה היתה רעה. זה לא כמו מקודם- זה בכלל ומה שאמרנו זה בפרט. אם כלל ישראל רשע אז הבהמות רעות ולהיפך.

זהו הסבר חינוכי פשוט.

הרבה פעמים תשאלו בעלי כלבים והם יאמרו לכם שאין כלבים רעים אלא בעלים רעים. סוגרים אותו כל היום ולכן הוא משתגע.

אבל אלו הסברים חינוכיים. אומר הרמב"ן זה דבר פנימי סודי של קשר נשמת האדם עם נשמת בעלי החיים. קשר רזי של נשמות. ויהי האדם לנפש חיה- זאת נשמת האדם הראשון. שהיא קשורה לנשמות של הבע"ח. זה דבר רזי. ואומר האדמור מסוויצא שזה גם נכון לגבי השור והבור. וכל מיני מכשלוים אחרים. שיש לזה קשר ולכן אתה אשם. כי אתה אדם רע ולכן אתה חייב.

ע"פ זה גם ברורים הפטורים- שלמה יש אותם שהרי הם מוזרים. מה זה טמון? הוא לא רעה, ומה הקשר שהוא לא רעה. ולמה חמור ולא כלים שור ולא אדם. תשובה: כי האדם צריך להיזהר. אלו דברים רזים נשמתיים אז יש פטורים שונים.

אבל המהר"ל בנתיב התשובה פרק ה' יש לו תשובה אחרת- אומר המהר"ל כי זה אחיך. מן הדין לא צריך לשלם, זה יותר מגרמא ולא צריך לשלם, אבל זה אחיך וגרמת לא נזק ולא תשלם? נו באמת. אחד שאל אותי הוא עצר טרמפ ובא שוטר ונתן לו קנס, האם אני צריך לשלם? בוודאי שלא, זה אפילו לא גרמא, הוא לא היה חייב לשלם, אבל בכל זאת תשלם, אתה לא חייב אבל באמת לפעמים צריך להיות בן אדם. הוא עושה לך טובה, הוא עוצר לך, אז הוא עשה שטות וכן אתה אז תשלם לו. איך אתה בכלל שואל שאלות כאלו.

וכך אומר פה המהר"ל- הוא אח שלך אז תשלם לו.

נ"מ בגויי. שגויי הוא לא אחי. והוא מביא הוכחה מפסוק: "כי יגוף שור איש את שור רעהו". זה דווקא בחבר ולכ צריך לעזור לו ולהשתתף. ובכלל יש את מצוות צדקה ופה זה לא צדקה שהרי גרמת לו נזק. ותשלם לו כי הוא אח. ואם נשמת הצדיק זורמת בממונו אז צריך לדון אם לשלם או לא, ונדון בזה בפעם אחרת. אך פה זה מצד האחווה. שור של ישראל שנגח שור של עכו"ם- פטור. וההיפך- צריך לשלם נזק שלם. ולמה? כי גם נשמת הגויי זורמת בשור שלו? לא. ויהי האדם לנפש חיה- האדם הראשון, והשבתי חיה רעה מן הארץ וכן הלאה. אך הוא לא חבר שלי אז למה צריך לשלם נזק שלם? המהרל לא נכנס לכל זה. אולי אני בכל זאת חבר שלו. וכן מובא במדרש שאם היו יודעים המין האנושי מה אנחנו בשביל המין האנושי היו בונים לנו את בית המקדש..

אז מהי הסברא הרוחנית- שאתה צריך לשלם על נזקי ממונך? אומר האדמו"ר מסוויצא- אחריות רוחנית נשמתית. המהר"ל- בגלל שהוא אחיך.

האם שיש נזק זה נחשב שאני הזקתי או לא- בהמשך.

==
==