שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אמירת גאל ישראל בקול רם (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

שאלה: יש פוסקים הפוסקים שיש לומר את המילים 'גאל ישראל' בקול רם (הג"ר יוסף אליהו הענקין בס' עדות לישראל עמ' קסא ובתשובות איברא עמ' ו, הגרי"ד סולוביצ'יק בנפש הרב עמ' קכח, הגרש"ז אוירבך בס' הליכות שלמה – תפלה עמ' צג ובס' אשי ישראל עמ' קעב אות פג והג"ר משה שטרנבך בשו"ת תשובות והנהגות ח"א ס' קה), אך ישנם פוסקים שפסקו שיש לומר אותו בלחש (הג"ר אפרים גריינבלט בשו"ת רבבות אפרים ח"א ס' עא וח"ה ס' מב והג"ר חיים קניבסקי בס' אשי ישראל שם). מהי דעת הרב בנידון?

תשובה: עדיף בקול. [וכן פסק הרב שליט"א בתשובותיו ח"ב ס' לה וח"ג ס' סה.]