שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אמירה לנוכרי בשנת השמיטה

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אמירה לנוכרי בשנת השמיטה

[שיחה בישיבה בארוחת צהרים]


שאלה: האם בשנת שמיטה מותר לומר לגוי לעשות מלאכה בשדה של יהודי שלא נמכר ושלא נשכר? בעצם, האם מותרת אמירה לנוכרי בשנת שמיטה?


תשובה: בניגוד למה שאנשים חושבים, בשבת אסור לומר לגוי לעשות מלאכה, אפילו מלאכה דרבנן (שו"ע או"ח שז' ב'). מלבד מקרים יוצאי דופן כגון חולים, הדלקת תנור חימום בארצות קרות (שו"ע או"ח קעו ה) וכד'. הגמרא במסכת בבא מציעא (דף צ' עמוד א') שואלת: האם מותרת אמירה לנוכרי באיסורים אחרים מלבד שבת? (עיין תוס' שם ד"ה אבל הכא) ישנה מחלוקת ראשונים (רא"ש ב"מ ז ו. רמב"ם הלכות איסורי ביאה ט זיג). ונפסק בשולחן ערוך (אה"ע ה' יד') כדעת רוב הראשונים שאמירה לנוכרי אסורה בכל המצוות. לכן, אסור לומר לגוי לחרוש בשביל יהודי בשנת השמיטה.

אמנם, בזמננו שמצות שמיטה מדרבנן, במקרה של אמירה לגוי האדם עובר על שתי מצוות דרבנן זו על גב זו: אמירה לנוכרי (שהיא איסור דרבנן) לעבור על איסורי שמיטה (שבימינו הם מדרבנן). מקרה כזה נקרא: 'תרי דרבנן' ובשעת הדחק אולי יהיה מותר. אך שלא בשעת הדחק, כגון גינת נוי על יד הבית- אסורה כל אמירה לנוכרי.


  • פורסם בשאילת שלמה 369