שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

איש איש ותשובתו

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

איש איש ותשובתו

[ישע ימינו]


מסופר בגמרא: "אמר רב ששת: האי בר ברב דיתיב תעניתא, ליכול כלבא לשירותיה" (תענית יא ב). תלמיד אחד נהג לצום, ובכל זאת רבו אמר לו דרך זלזול: הכלב הרוויח ארוחה. הלא צום הוא מדרכי תשובה, התורה והנביאים קבעו צומות?! אלא, צומות נוספים אינם שייכים ייחודית לאותו תלמיד. תשובתו היא בהוספת לימוד ולא בתענית. חז"ל מגדירים תשובתו: אם נהג ללמוד דף אחד ילמד שני דפים וכן הלאה. וכן כותב מרן הרב קוק: "בעל תורה אין לו תקנת תשובה כי אם בתורה ועל ידי התורה" (אורות התשובה טז י). יתר על כן, אם תלמיד זה הוא בעל מחשבה עמוקה, לא די שירבה לימודו בכמות, אלא תשובתו צריכה להיות בהעמקה נוספת של תורתו (שם).

לאידך גיסא, תשובתו של עובד מדינה שמתרשל, אינה שילמד שני דפים. גם תשובתו של זולל וסובא אינה שילמד שני דפים, אלא דווקא שיצום. כל דבר תלוי בנסיבות. לכל אדם עבודתו ומצוותו. לפעמים מדגישה הגמרא: "במה נזהרת ביותר"? לכל אדם יש גם חטא המיוחד לו. לכן ישנו ביטוי ב"פרקי אבות": "כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו", ולא נאמר "יראתו של חטא". וכי יש לאדם חטא אחד בלבד? אלא, לכל אדם חטא עיקרי המיוחד לו, הגורם לכל שאר חטאיו, ועליו להתגבר במיוחד על החטא ההוא. לכל אדם, מצווה שלו, חטא שלו ותפקיד שלו. כמובן, כל התורה כולה שייכת לכל כלל ישראל. ובכל זאת, לכל אחד ישנה הדגשה מיוחדת, משל לכביש ראשי שהוא דרך הרבים, אך מסומנים בו נתיבים מיוחדים. איש איש ותשובתו. איש איש ושליחותו בעולמו.

את תפילת יום הכיפורים אנו מסיימים "אלוהי, עד שלא נוצרתי איני כדאי", ומסביר מרן הרב קוק: "לפני שנוצרתי, כל אותו הזמן הבלתי מוגבל שמעולם עד שנוצרתי, ודאי לא היה דבר בעולם שהיה צריך לי, כי אם הייתי חסר בשביל איזו תכלית והשלמה הייתי נוצר, וכיוון שלא נוצרתי עד אותו הזמן, הוא אות, שלא הייתי כדאי עד אז להיבראות, ולא היה בי צורך כי אם לעת כזאת שנבראתי, מפני שהגיעה השעה שאני צריך למלא איזה דבר להשלמת המציאות" (עולת ראיה ב שנו). אבל "עכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי", כי לא מילאתי את תפקידי, אף על פי שהתפקיד כשלעצמו כבר מוטל עלי, אך לא הגעתי אליו, לכן עדיין איני כדאי (שם).

נתחזק כולנו למלא תפקידנו ולעשות תשובתנו, איש על מחנהו ואיש על דגלו.


  • פורסם בשאילת שלמה 356