שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אישי התנ"ך (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

מקורות ע"י הרב מרדכי ציון

אברהם אבינו – ספרדי או אשכנזי

ש: האם אברהם אבינו היה ספרדי או אשכנזי?

ת: מעל ספרדי אשכנזי תימני אתיופי: יהודי! או עברי! (פעם בשיעורו בבני ברק, אמר האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג, רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם: "אני לא יכול לסבול שיש פירוד בין ספרדים לאשכנזים. אני אומר אברהם אבינו היה ספרדי, הוא בא מארם נהרים"! וגם אמר: "אני כל כך אוהב ספרדים שבגלגול אחד הייתי ספרדי". דברי בנו האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג, רבי שמואל דוד מבורו פארק ניו יורק בביקורו אצל הגר"ע יוסף – מ"צ).


רחמים של אברהם אבינו

ש: למה אברהם אבינו ריחם על אנשי סדום ולא על בנו יחידו יצחק?

ת: כי אנשי סדום, ד' גילה לו בכוונה, כיוון שהוא מצווה לעשות צדקה ומשפט, ולכן פתח פתח לשאלה. אך יצחק אבינו, ברור שזה סוד. אך זה נושא מורכב למסרון. שאל רב בעל פה (או עיין בפירושו של הרב על ספר בראשית – מ"צ).


התייעצות עם אשתו

ש: מדוע יעקב אבינו מתייעץ עם רחל ולאה אם לחזור לארץ ישראל, הרי ד' ציווה אותו בפירוש?

ת: לא מנחיתים פקודות על אשתו אלא משתתפים דרך כבוד. של"ה פרשת ויצא אות מד.


גבורה וקדושה

ש: האם יעקב אבינו היה חזק? האם זה לא סותר יראת ד'?

ת: האריך הכתוב בסיפור גלילת האבן כדי להראות שיראת ד' תתן עוז. רמב"ן שם (בראשית כט י – מ"צ). וכן אלעזר בן אהרן הכוהן סחב משאות כבדים של קטורת שמן וכו'. חזק ואמיץ כיעקב אבינו. וכן משה ואהרן. רמב"ן שם (במדבר ד טז. וגם החת"ס היה איש חזק מאוד, ומפורסם המעשה שהרג גוי שרדף אחר יהודי. אמרי שפר בשם הגר"א שפירא עמ' רל – מ"צ).


עשיו

ש: האם עשיו היה יהודי? הרי אמו הייתה יהודיה?

ת: לא. היה מומר, ואז מומר היה יוצא החוצה. היום שיש עם ישראל, מומר נשאר בפנים. ר' צדוק הכוהן מלובלין.


נשיקת יעקב לרחל (א)

ש: איך אפשר להבין כיצד יעקב נישק את רחל?

ת: אכן אי אפשר להבין בלי להיות במדרגת יעקב אבינו שהיא מדרגת הקדושה, ולכן כל מה שעשה היה קדוש, גם אכילתו, גם שינתו, גם דיבוריו, גם מעשיו עם המקלות. סוף מורה נבוכים. מסילת ישרים פרק א ופרק כו. אוהב ישראל על פרשת ויצא.


נשיקת יעקב לרחל (ב)

ש: איך אנו מסבירים את נשיקת יעקב אבינו לרחל אמנו טרם התחתנו?

ת: עיין בירור במדרש רבה. אבל יש לזכור שיעקב אבינו היה אז בן 77 ורחל אמנו בת 5, לכן הוא הציע לעבוד 7 שנים כדי שתהיה בת 12. עיין החשבון ברבנו בחיי על התורה (ועיין בני יששכר בפירושו עה"ת 'אגרא דכלה', בראשית כט יא: הכתוב משמיענו בזה לפי פשוטו גודל קדושת יעקב אבינו, שהיה ענין הזיווג אצלו בלי התבייש מבני אדם, כי כל כך היה דבוק בהשי"ת ועשות רצונו, עד ששם ענין הזה אצלו כציצית ותפילין, אשר לא יתבייש האדם לנשק החפץ של מצווה לפני כל, על כן נשק לרחל חפץ של מצווה לפני הרועים כי לא עלתה על לבו מגודל דביקותו שזה דבר מכוער בעיני הבריות המתנהגים בחומריות למלאות התאוה. על כן י"ל דמשום הכי בכה, שלא זכה עדיין לקיים המצווה – מ"צ).


משה רבנו

ש: בבעש"ט עה"ת פ' קורח כתוב שמשה רבנו נולד עם מידות רעות. וכן אוה"ח דברים לג א, - דלא כמו שכתב הרב בספרו "ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה" ובשם גדולי ישראל אחרים?

ת: אכן. מחלוקת.


בנו של משה רבנו

ש: האם לומר שבנו של משה רבנו עבד עבודה זרה זו כפירה?

ת: לא בנו, אלא נכדו סייע למיכה ופסלו. שופטים יז ורש"י שם.