שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אין גיור המוני (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אין גיור המוני

[אתר מעריב]


שאלה: כיוון שיש בארץ כ-300,000 גויים שעלו מרוסיה, יש מציעים לבצע מיד גיור של 100,000 ובטווח קצר של כל השאר. הם טוענים שגם בעבר היו מקרים של גיור המוני, ושבמציאות של ימינו זה הפתרון.


תשובה: אין זה נכון, היסטורית, מדעית, הלכתית, שכלית.

א. היסטורית – אין שום מקור היסטורי ברור שהיה כדבר הזה. גם גיור הכוזרים הינו לדעת כמה היסטוריונים אגדה. כמובן, ספר הכוזרי אמת, אך לגבי מלך כוזר, יש בו מין משל. וגם אם היו גיורים המוניים, הם היו למחצה, לשליש, ולרביע, ולא ממש ליהדות הנאמנה, אלא הגויים בסביבה אמצו לעצמם מנהגים יהודים שמצאו חן בעיניים. כמו בימינו הסובוטניקים או הכושיים העבריים. ואם היו מקרים בהיסטוריה שרבים התגיירו, מניין שזה היה כוללני ולא פרטני אחד על אחד.

ב. מדעית – מחקרים עדכניים מראים שהדנ"א המיטוכונדריאלי העובר מהאם לצאצאים הוא יותר מ90% זהה בין היהודים מכל העדות, מה ששולל את ההשערה של התיהדות המונית.

ג. הלכתית – אין שום מקור על גיור המוני. בגמרא ובפוסקים מדובר על פגישה אישית ובדיקה אישית אמיתית אם הגר מקבל על עצמו תורה ומצוות. יש לדעת שאין למדים הלכה על פי מעשה (בבא בתרא קל ב), כי יתכן שאינינו מכירים את כל הנתונים וכל השיקולים. לכן גם לסיפורים של גיור הכוזרים, או של הרומאים מפי יוסף בן מתתיהו, אין כל ערך של אסמכתא הלכתית, כיון שלא נתבררו ולא נתלבנו בגמרא, בראשונים ובפוסקים.

ד. שכלית – מבחינה השכל הישר, ברור שלא די לגייר אדם המקבל על עצמו תורה ומצוות - צריך שימשיך לקיימן. בשביל זה הוא צריך להצטרף לקהילה של יהודים יראי שמים. יש בימינו בחו"ל רב ספרדי חשוב שמגייר מהר על פי התרשמות אישית עמוקה - אך אחר כך אותו גר נקלט לתוך קהילה ספרדית חמה, ומתוך כך נעשה יהודי נאמן וירא שמים כדת וכדין. אך אם מגיירים 100,000 באופן המוני, או אפילו 100, איפה יקלטו?!

וכבר היו דברים מעולם כפי שפוסק רבנו הגדול הרמב"ם: "היו גרים הרבה מתגיירים בימי דוד ושלמה בפני הדיוטות [=יהודים פשוטים לא יודעים הלכה שהתנשאו להיות בית-דין] והיו בית דין הגדול חוששים להם, לא דוחים אותן אחר שטבלו, מכל מקום לא מקרבין אותן עד שתיראה אחריתן" (רמב"ם, הלכות איסורי ביאה יג טו). ובודאי אינינו מעוניינים להגיע למצב זה.

וכן נקוה שלא נגיע למצב שחז"ל מתארים: "לעתיד לבוא באין עובדי כוכבים ומתגיירים... גרים גרורים [מאיליהן מתגיירים ואנן לא מקבלינן. רש"י]... כיון שרואים מלחמת גוג ומגוג... כל אחד מנתק מצותו והולך... והקדוש ברוך הוא יושב ומשחק שנאמר: יושב בשמים ישחק..." (עבודה זרה ג ב).

זה הכלל, אין לנו אידיאל של כמות, אלא של אמת. אתם המעט מכל העמים. ובכל זאת - ונתברכו בך כל משפחות האדמה.


  • פורסם בשאילת שלמה 353