שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

אולי תכבד את הוריך (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

אולי תכבד את הוריך

[הרב שלמה אבינר]


למה אינך מכבד את הוריך? וכי זה לא כתוב בעשרת הדיברות?! למה הנך עצבני כל כך כאשר אתה מדבר אתם?

יכול להיות שהם לא בדיוק תפורים כפי מידתך, אך מה נעשה והם אינם מלאכי השרת. גם אתה אינך מלאך, אבל סוף סוף הם גידלו אותך והרבה עמלו וטרחו עבורך. אז איפה הכרת הטוב שלך? נכון, מלבד הציווי האלהי יש לפני כן סתם חובה יסודית אנושית של הכרת טובה, סתם מוסר טבעי. ראה מה כתוב בספר חינוך:

"ומשורשי מצוה זו שראוי לו לאדם שיכיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה ולא יהיה נבל ומתנכר וכפוי טובה, שזו מידה רעה ומאוסה בתכלית לפני אלהים ואנשים. ושיתן אל ליבו כי האב והאם הם סִבת היותו בעולם, ועל כן באמת ראוי לו לעשות להם כל כבוד ותועלת שיוכל, כי הם הביאוהו לעולם, גם יגעו בו כמה יגיעות בקטנותו. וכשיקבע זאת המידה בנפשו - יעלה ממנה להכיר טובת האל ברוך הוא, שהוא סִבתו וסִבת כל אבותיו עד אדם הראשון. ושהוציאו לאויר העולם, וסיפק צרכיו כל ימיו, והעמידו על מתכונתו ושלימות איבריו, ונתן בו נפש יודעת ומשכלת. שאלולי הנפש שחננו האל - יהיה כסוס כפרד אין הבין. ויעריך במחשבתו כמה וכמה ראוי להיזהר בעבודתו ברוך הוא" (מצוה לג).

הכרת טובה היא יסוד גדול במוסריות האנושית. הרי אפילו כלפי מצרים, ריבונו של עולם ציוה אותנו: "לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו" (דברים כג ח). ורש"י מסביר: "לא תתעב מצרי - מכל וכל. אף על פי שזרקו זכוריהם ליאור. מה טעם? שהיו להם אכסניא בשעת הדחק". אני משאיר לך לעשות בעצמך קל וחומר...

לכן, לך לקראתם כאשר הם מבקשים ממך משהו, גם אם נחליט שאינך חייב מן הדין, אלא עשה לפנים משורת הדין. הרי מן הדין הם חייבים מעט מאד כלפיך, והם ירקו דם עבורך. גם עתה הם עושים לפנים משורת הדין, נותנים לך אכסניא בביתם ומעניקים לך את כספם. אז איפה המוסריות שלך: הם מוסרים נפשם עבורך, ואתה כזה קמצן בהתנהגותך וכזה עצבני.

שלוט על רוחך והתאזר בסבלנות. זכור דברי הרמב"ם: "ועד היכן מוראן? אפילו היה לובש בגדים חמודות ויושב בראש בפני הקהל ובא אביו או אמו וקרעו בגדיו או היכוהו על ראשו וירקו בפניו לא יכלים אותן אלא ישתוק ויירא ויפחד ממלך המלכים שציווהו בכך, שאילו מלך בשר ודם גזר עליו דבר שהוא מצטער יתר מזה לא היה יכול לפרכס בדבר. קל וחומר למי שאמר והיה העולם ברצונו" (הלכות ממרים ו ז).

אני מודה שלפעמים קשה לכבד הורים, אבל מצוות הן קשות ולפעמים גם לגדל ילד זה קשה, אז התעלה מעל עצמך והיה טוב וישר.

דבר אחרון: אל תאמר שטויות, שהוריך הולידו אותך וגידלו אותך לצורך עצמם, ולא בשבילך, כי אמירה כבר עוברת כל גבול. וכנראה זו בעיה ישנה כי כבר כתב עליה בעל חיי אדם: "יסכר פי דוברי שקר האומרים שאינם צריכים להחזיק טובה לאב ואם כי להנאת עצמם היו מכוונים וממילא נולד, וכיון שנולד מהם נתן הקב"ה הטבע שהאב והאם יגדלו בניהם בטבע ככל בהמה חיה ועוף שמגדלים בניהם ואין הבנים מחזיקים טובה לאבותיהם, יתאלמון וישתתקון ויתחרשון, כדכתיב תאלמנה שפתי שקר, כי הם בעצמם מעידים עליהם שהם כבהמה, ולא חלק ה' להם לב לדעת ולהבין, ועל זה אמרו חכמים, כל הכופר בטובתו של חברו, סוף כופר בטובתו של הקב"ה, דלדבריהם גם אינם צריכים לכבד ולירא מהמקום ב"ה, כיון שאנחנו מעשי ידיו של הקב"ה, מהראוי להיטיב ולחמול על מעשי ידיו. ואין ספק שהאומרים כן שהם כופרים בלבם" (חיי אדם סז ב).

לכן ידידי, בין שאר דברים, קיים את עשרת הדברות וכבד את אביך ואת אמך.