שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

6 זכירות אחרי תפילת שחרית (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

בסידורים רבים, יש אחרי תפילת שחרית רשימה של שש זכירות שיש לזכור כל יום: יציאת מצרים, מעמד הר סיני, עמלק, מעשה העגל, מעשה מרים ושבת. אין לזה מקור קדום. לראשונה זה הופיע בסידור חב"ד ואחר כך בעוד סידורים. החיד"א הוסיף עוד ארבעה (יוסף אומץ כג). במגן אברהם מובא בשם כתבי האר"י ז"ל שזו מצות עשה, ושיש לכווין לזכירות אלו בברכת אהבת עולם (מג"א סי' ס סק"ב), אבל בסידור חת"ס מעיר שיש חשש שזה יבלבל את הכוונה שם. ערוך השולחן מעיר שמצינו חובת זכירה רק ביציאת מצרים, שבת ועמלק והשאר הם הידור (שו"ע או"ח ס ה).

בסיכום:

א. את יציאת מצרים אנו מזכירים פעמיים ביום בפרשה שלישית של קריאת שמע.

ב. את שבת אנו מזכירים בתפילת ליל שבת ובקידוש, פעם בשבוע, כמו שכתוב זכור את השבת לקדשו.

ג. את עמלק את מזכירים פעם בשנה בשבת זכור. והגר"מ פיינשטיין כותב שדי בכך (שו"ת אגרות משה או"ח ה ד).

ד. את מעשה העגל, מעשה מרים ומעמד הר סיני, כותב הרמב"ן בהוספותיו לספר המצוות לרמב"ם, שיש מצות עשה לזכור (שכחת הלאוין מצוה ב). ועיין רמב"ן על התורה (שמות יג טז). ועיין גם ספר חרדים, לרבי אלעזר אזכרי, מצוות התלויות בפה כג.

כמובן, אין הכוונה של זכר, שדי באמירה בעלמא או מחשבה חולפת בעלמא. אלא הכוונה דבר שהוא טבוע עמוק בחיי האדם כל החיים כמו מצוות ציצית, תפילין ומזוזה, שהן מצוות תמידיות, כמו שמביא הרמב"ם: "אמרו חכמים הראשונים: כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו, מוחזק הוא שלא יחטא, שהרי יש לו מזכירין רבים" (הלכות מזוזה ו יג).

נעבור עליהם:

א. יציאת מצרים. זכור שיש אלהים .שהוא יתברך יודע כל מה שקורה בעולם ומשגיח על כל מה שיש בעולם, ועושה ניסים בעולם, שהוא נותן שכר לצדיקים ומעניש רשעים, שהוא בחר בעם ישראל לסגולה, שאז הוא גאלנו וכן גם בעתיד יגאלנו. זכור שעבד מסכן היית במצרים, אז גם עתה חמול על המסכנים ועזור לעניים.

ב. מעמד הר סיני. זכור שהתורה ניתנה לנו מן השמים, היא לא יצירה אנושית, אלא כולה מן השמים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה,עד הפרט הכי קטן, ועמוד מולה בחרדת קודש ללמוד אותה ולקיימה.

ג. עמלק. זכור שיש רשעות בעולם והלחם נגדה. אל תירא ואל תחת ואל תשב מולה בבטלה. זכור גם את העמלק שבך, הרשעה שבך, והילחם נגדו בלי חת ובלי מורא.

ד. מעשה העגל. זכור שהיית כפוי טובה בחטא העגל ובעוד חטאים במדבר. זכור להכיר בטובה לרבונו של עולם בכל עת ובכל רגע. אל תירדם בשמירה, שמור תמימותך ואל תתבלבל בעניני אמונה.

ה. מעשה מרים. אל תדבר לשום הרע על חברך. אל תעליב. אל תציק. שמור היטב לשונך ושפתיך.

ו. שבת. זכור את יום השבת כיום קדוש. גם יום חברתי ויום סוציאלי, אך מעל הכל זכור אותו לקדשו. הוא נשמת השבוע, נשמת הזמן. הוא קשר עם רבונו של עולם.

  • פורסם בשאילת שלמה 577