שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תפילה לרפואת הגרי"ש אלישיב - מאמר

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תפילה לרפואת הגרי"ש אלישיב

[שיחה בישיבה בארוחת צהריים]


שאלה: האם יש להתפלל לרפואת הגרי"ש אלישיב, או, כפי שאמר רב אחד, להתפלל לד' שירחם עליו וייקח את נשמתו למרומים משום שהוא בייסורים (כפי שכתב הר"ן בנדרים מ א ד"ה אין. ועיין בבא מציעא פד)?

תשובה: אכן כך כתב הר"ן בנדרים, שאם אדם סובל מאוד ואין לו מרפא, מותר להתפלל שימות. המקור הוא בגמרא בסוף כתובות (קד, א): רבי יהודה הנשיא היה חולה וסבל הרבה מאוד. שפחתו, אמתה דבי רבי, התפללה שימות. אמנם היא הייתה שפחה ולא תלמידה חכמה, אך חכמים העריכו מאוד את דבריה והר"ן פסק כמותה. כתוב בשו"ת 'ציץ אליעזר' (ח"ה רמת רחל ס' ה. ז, מט בקונ' אבן יעקב פרק יג. ט, מז), שפסיקה זו נכונה במקרה שמתפללים לטובתו של חולה שסובל ממחלה סופנית, אבל אם אנחנו מתפללים כדי להקל עלינו את המעמסה של הטיפול בחולה – זה בודאי אסור. במקרה שלנו, ברור שאין הכוונה להתפלל עלינו, אלא להקל על הגאון.

הר"ן אכן כתב שבמצב שכזה מותר להתפלל, אבל הוא לא כתב שחייבים. הרי אותה גמרא שמספרת על שפחתו של רבי שהתפללה שימות, מספרת גם על חכמים שהתפללו שלא ימות. למה חכמים התפללו שלא ימות? כותב מרן הרב קוק בספרו 'מדבר שור', בהספד לרבי יצחק אלחנן (עמ' שלב-שלו), שרבי יהודה הנשיא היה שוכב במיטה, סובל, לא נותן שיעורים, לא מלמד תורה ולא פוסק הלכות. הוא לא הביא שום תועלת בעולם הזה. אך אם יעלה למרומים, יוכל ללמד שם תורה. אם כן, למה להתפלל שיחיה? הסביר מרן הרב קוק, שהשפעתו של תלמיד חכם גדול, היא לא רק השפעה שימושית, מה שהוא מלמד ופוסק וכו', אלא יש ערך סגולי בזה שנשמתו הקדושה נמצאת בעולם הזה, גם אם הוא לא נותן אף שיעור והוא סגור בחדרו כשאף אחד לא פוגש אותו (כמו שהיה עם הגאון מוילנא ואחרים, שבתחילת דרכם, אף אחד לא ידע מי הם ומה הם, חוץ מנשותיהם). העולם הזה עם רבי יהודה הנשיא הוא לא העולם הזה בלי רבי יהודה הנשיא.

מרן הרב קוק מביא את הפסוק משיר השירים (ח י) "אני חומה ושדי כמגדלות". כתוב במדרש: "אני חומה" - זה תורה, "שדי כמגדלות" - אלו תלמידי חכמים. וכי יש ערך לתורה בלי תלמידי חכמים? אלא, החומה מגינה מעצמה, בלי לעשות כלום. המגדלות מגינים בגלל שיש בהם גיבורים שלוחמים. "אני חומה" זה הצד הסגולי של התורה. "שדי כמגדלות" זה הצד השימושי של התורה.

כשרבנו הרב צבי יהודה היה מלמד זאת, הוא היה אומר שגם מרן הרב קוק סבל הרבה מאוד ייסורים. הוא היה מספר בדמעות: כל רגע ורגע שאבא היה בעולם הזה, אף כשהיה בייסורים, הוא הביא אורה לעולם הזה.

אם כן, הוא הדין במקרה שלנו. העולם הזה עם הצדיק, הגאון, הגדול הזה, לא יהיה אותו העולם הזה בלעדיו. אפילו אם כרגע הוא אינו מסוגל ללמד תורה ולפסוק הלכה וכו'. לכן צודקים הרבנים שקראו להתפלל לרפואתו. נקווה שבאמת יתרפא וימשיך להביא ברכה של תורה, קדושה והגנה על הקודש בעולם הזה.

ד' ישלח לו רפואה שלימה במהרה.

פורסם בשאילת שלמה 217