שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תפילה בשנה התשיעית, בחודש התשיעי, ביום התשיעי, בשעה התשיעית (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

תפילה בשנה התשיעית, בחודש התשיעי, ביום התשיעי, בשעה התשיעית

[שיחה בישיבה בארוחת צהרים]


שאלה: פרסמו שיש עת רצון להתפלל לקבלת התפילות בשנה התשיעית, בחודש התשיעי, ביום התשיעי, בשעה התשיעית, במשך שלוש עשרה דקות. ככה פרסמה קופת צדקה, שמי שיתן צדקה מראש, רבנים גדולים יתפללו עבורו באותו זמן. גם כל אחד יכול להתפלל באותו זמן בו יש סגולה גדולה למילוי משאלות הלב. מה המקור? ספר 'חסד לאברהם' לרבי אברהם אזולאי בשם ספר 'ברית מנוחה' שרבנו חיים ויטאל משבח אותו בהקדמה ל'עץ חיים'. האומנם?


תשובה: זה דבר חדש שאין לו מקור מוסמך. לא כל מה שכתוב בספר קדמון כדעת יחיד, הלכה כמותו. וזאת למה?

א. לא כתוב בגמרא - אפילו מה שכתוב בגמרא לפעמים נדחה על ידי דעות אחרות בגמרא עצמה. אבל אחרי הגמרא, אין דבר שאמר אחד בודד, גם גדול עולם, שמחייב. זה נס שמה שיש בגמרא מחייב את כל כלל-ישראל. רבש"ע הראה לאדם הראשון דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, עד דור האחרון, הראה לו שסוף משנה רבי, וסוף הוראה רבינא ורב אשי. על רבינא ורב אשי, אי אפשר לחלוק, כל מה שנשאר הוא איך להכריע במחלוקת בגמרא או כיצד להכריע על פי הגמרא בשאלה שלא נכתבה בה. אבל אחרי הגמרא, גם אם גדול אמר דבר, אין זה מחייב שהלכה כמותו. כמובן אין איסור להתפלל בשעה הזאת, כתוב בגמרא הלוואי יתפלל אדם כל היום כולו. תמיד שערי תפילה פתוחים.


ב. לא כתוב בספרים - אם זה אמת, הרי זה דבר חשוב, שמתקבלות כל המשאלות כל תשע שנים, אז למה לא ידענו עד עכשיו?! למה זה לא כתוב בתורה, במשנה, בגמרא, ברמב"ם, בשו"ע, במשנ"ב, בכה"ח... הרי זה דבר העומד ברומו של עולם, ולא דבר של מה בכך. למה גדולי עולם, שכל רז לא אניס להו – רש"י, תוס', האריז"ל, הבעש"ט, הגר"א, רבי שלום שרעבי, לא ידעו?

אמנם רבי חיים ויטאל אמר ספר 'ברית מנוחה' הוא ספר עמוק מי ימצאנו, אבל זה לא חייב להיות שהפרט הזה הוא בר סמכא. זה לא מבטל את כל הספר, אבל הפרט הזה - לא. מה שיש פעמים אין הלכה כרבא, זה לא אומר לגזור את רבא מכל הגמרות.


ג. משמעות מספר תשע - במיוחד שזה דבר שאין לו סברא. מה העדיפות של הזמן הזה? אנו מבינים שבעשרת ימי תשובה, בין רה"ש ליוה"כ - דרשו ד' בהמצאו, אבל פה מה הסברא? מה הקדושה של המספר תשע יותר מכל המספרים?


ד. חשבון היובל - מה זו השנה התשיעית? תשיעית ליובל. הרי כבר אלפיים שנה אין יובל? יש מחלוקת גאונים וראשונים על חשבון היובל. אמנם הרמב"ם כותב בהלכות שמיטה ויובל, גם כשלא נוהג יובל, צריך לחשב את היובל, אבל הוא מכריע שלא נהגו כן. חשבון היובל אינו פשוט, וגם חשבון החודש התשיעי אם הוא סיון או כסלו.


ה. העיקר טפל והטפל העיקר - צריך להיזהר לא לעשות את העיקר טפל והטפל עיקר. כמו שכתוב בוידוי של רב ניסים גאון: החמרנו על הקל, הקלנו על החמור. כאן אנו מוסרים את הנפש כדי להתפלל בזמו מסויים במקום למסור את הנפש על הדברים החשובים, כגון על תיקון מידות טובות, שהגאון מוילנא כותב בתחילת אבן שלמה, שבשביל זה החיים. אדם רוצה שתפילתו תתקבל, שיתפלל בכוונה. 'תפילה ותשובה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה'.

כשנולד להגרי"ש אלישיב בן נין - הוא זכה לראות בחייו גם נכדי-נינים, דור שישי, דבר נדיר עד מאוד - ואמרו לו שמי שהוא סנדק לבן נינו אינו רואה פני גהינום (עיין לקט יושר יו"ד 52). השיב הג"ר אלישיב: "כל ימי חיי אני עובד להיכנס לגן עדן בדלת הראשית, ולא בדלת צדדית"! (גדולה שמושה להרב צבי ויספיש עמ' רל).

נכון שיש סגולות בגמרא, כלומר דברים בלי טעם הלכתי או שכלי, אבל אם חכמים אמרו אנו מקבלים. אנחנו לא יודעים הכל. אבל דבר שהוא סגולי, אין להוסיף עליו. מה שאמרו אמרו, מה שלא אמרו לא אמרו. אבל צריך להיזהר מחרושת אין סופית של סגולות חדשות. לצערנו כל יום ממציאים דברים חדשים וחוזרים למנטאליות מאגית. במקום להתמאץ ולעבוד את ד', מחפשים פתרונות קצרים.

חזק ונתחזק בעבודת ד'.


  • פורסם בשאילת שלמה 306