שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

תפילה בעת מלחמה (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

בעת מלחמה יש שלוחמים ויש שמתפללים להצלחת הלוחמים. כמובן, זה לא אומר שמי שמתפלל להצלחת הלוחמים פטור ממלחמה. אלא שיש איזה סיבה שהוא לא לוחם עכשיו כגון: הוא צעיר מדי, זקן מדי או אחד שלא קראו לו להלחם – הרי לא גייסו את כל עם ישראל. זאת אומרת, זו לא שאלה של או מלחמה או תפילה אלא צריך גם מלחמה וגם תפילה. תפילה היא לא במקום המלחמה. התפילה היא מעבר למאמץ המלחמתי.

במסכת נדה (ע, ב-עא, א), שאלו: מה יעשה אדם שיהיה תלמיד חכם? אמר להם: ילמוד תורה. אמרו לו: הרבה עשו כן ולא הועיל להם? אלא יתפלל. א"כ למה שלא יתפלל ישירות? למה לו לשבור את הראש בישיבה? אלא "הא בלא הא לא סגי" – לא די זה בלי זה. צריך גם ללמוד תורה במסירות וגם להתפלל. שאלו שם: מה יעשה אדם ויתעשר? אמר להם: ירבה בסחורה וישא ויתן באמונה. אמרו לו: הרבה עשו כן ולא הועילו – הם עדיין עניים?! אלא יתפלל. א"כ למה שלא יתפלל ישירות? אלא שלא די זה בלי זה. צריך גם לעשות עסקים וגם להתפלל. ושאלו: מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכרים? אמר להם: להתחתן. אמרו לו: הרבה התחתנו ואין להם ילדים?! אלא יתפלל. א"כ למה לא להתפלל ישירות? לא די זה בלי זה. כך נאמר גם: מה אדם יעשה כדי לנצח את האויב? ילחם. אבל לפעמים נלחמים ואי אפשר לנצח? אלא יתפלל. א"כ למה לא להתפלל ישירות? אלא הא בלא הא לא סגי. לא די זה בלי זה.

האם לא שמנו לב שכדי להציל את לוט, אברהם אבינו לא רק התפלל? האם לא שמנו לב שבמלחמת עמלק לא רק התפללו? לא שמנו לב שבכיבוש הארץ נגד סיחון ועוג ע"י משה רבנו לא רק התפללו? לא שמנו לב שבכיבוש הארץ בזמן יהושע בן נון לא רק התפללו? לא שמנו לב שדוד המלך לא רק אמר תהלים? הוא נלחם ונלחם ונלחם.

שמא תומרו שזה לא מדויק: היו מלכים שרק התפללו. כמו שמוזכר באיכה רבה בהקדמה, חז"ל אמרו: ארבעה מלכים היו. דוד אמר (תהלים י"ח) "ארדוף אויבי ואשיגם" – אני רוצה לרדוף את האויבים ולהשיג אותם ולחסל אותם. ד', תן לי סעייתא דשמיא. אמר לו ד': אני עושה כן. עמד אסא ואמר: אין בי כח להרוג אותם אלא אני רודף אותם ואתה עושה. אני מתגייס לצבא ונלחם באויב אבל אני לא יכול לחסל. אמר לו ד': ככה אני עושה. עמד יהושפט ואמר: אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף אלא אני אומר שירה ואתה עושה. אמר לו ד': אני עושה.

עמד חזקיהו ואמר: אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה אלא אני ישן על מטתי ואתה עושה. אמר לו ד': אני עושה. לכאורה, מי יותר גדול? חזקיהו! הרי הוא לא עשה כלום וד' עשה לו נסים. לפי זה נאמר שטוב שיהושפט לא השקיע הרבה. אמנם אסא יצא למלחמה אבל טוב שרק זה. אבל דוד המלך היה צריך להילחם – חבל! אלא שכמובן זה הפוך – דוד המלך הכי גדול. כך מובא במסילת ישרים (פרק י) על הנקיות שבגלל שהיתה לדוד המלך מדית הנקיות יצא למלחמה ונלחם באויבים ולא רצה נסים גלויים. וככה בכל הדברים, כי אדם צריך ללכת בדרכי ד': מה רבש"ע עושה בעצמו את מה שהוא צריך לעשות וכמובן שלא מתחנן שאחרים יעזרו לו, כך אנחנו עושים בעצמנו כל מה שאנחנו צריכים לעשות ורק משתמו כל המאמצים שלנו - מעבר לזה מתחיל הביטחון.

זה לא זה במקום זה, אלא זה על גבי זה – כהשלמה ביחד. אמירת תהלים לא פוטרת מהמצווה לצאת למלחמה. וכן רואים שאותו דוד המלך שכתב את תהלים הוא אותו דוד המלך שיצא למלחמות.