שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת ראה: אתה אחראי!

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

פרשת ראה: אתה אחראי!

[נרשם ע"י יוסף אברמסון]

פרשת ראה היא מלאה במלחמה בע"ז. מלחמת חרמה! לע"ז יש שני צדדים. מצד אחד טעות. במקום ה' אחד ושמו אחד קמה אלילים. אבל יותר חמור מזה זה הן ההשלכות המעשיות: כלומר ישות. וכך מזכיר מרן הרב קוק בספרו שמונה קבצים (א ל): "אף על פי שהטעות בדברים האלוקיים הוא דבר מזיק עד מאד, מכל מקום אין עיקר ההיזק הנמשך מהמושגים המשובשים יוצא אל הפועל, עד כדי להמית את בעליו מיתת נשמה, רק כשהוא מתגלם במעשים, או לפחות כשהוא יורד לתוך דעות ורגשות כאלה שסופן מוכרח להתגלות במעשים. אבל כל זמן שהדבר עומד בצורתו המופשטת, אין כאן עקירה עיקרית”.

כלומר אם באופן לימודי-מחשבי-אמוני הוא טועה ומזיק עד מאוד. זו עדיין איננה עקירה עיקרית. עקירה עיקרית זה כאשר יש לזה השלכות מעשיות רבות. ובפסקה לא' על פי זה הוא מסביר את שיטת הראב"ד שהשיג על הרמב”ם. לדעת הרמב”ם מי שמאמין בהגשמה באלוקות דהיינו כי לרבש"ע יש גוף - הוא "מין”. אומר הראב"ד הוא אינו מין! הוא עשה טעות נוראה אבל אינו מין. כי יש תלמידי חכמים גדולים כאלה. פירוש, הסבר דברי הראב"ד: “ונוכל להסכים, שכל זמן שאותו המגשם לא יעשה לו פסל ותמונה, הרי לא גמר את מחשבתו, ונשארה היא עדיין בחוג הרוח, שלא תוכל להיות נכללת בשם עקירה ויציאה מן הדת".

עבודה זרה טוענת כי "הכל מותרים לך”. היא נותנת לגיטימציה לכל נטיות הנפש. בירושלמי בתחילת מס' עבודה זרה: עבודה זרה היא ותרנית. אבל זה לא נכון. עבודה זרה לא רק מתירנית ונותנת לגיטימציה לכל נטיות הנפש. אלא היא מקדשת את כל נטיות הנפש! ובודאי זה לא נכון, זה יצר הרע! בודאי יצר הרע שייך ליצירה האנושית. אבל צריך להיאבק. “ראה! אני נותן לפניכם”. אתה אחראי. יש טוב ורע ,מצוות ועבירות, ברכה וקללה. אתה אחראי. זה הקשר בין העבודה זרה שבפרשה ובין פתיחת הפרשה המעמידה את האחריות של האדם.

חזק ואמץ!


  • פורסם בשאילת שלמה 290