שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

פסח - שאלות שונות (שו"ת)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

[מקורות ע"י הרב מרדכי ציון]


בל יראה ובל ימצא

ש: מדוע חז"ל אומרים שעובר על בל יראה ובל ימצא, והרי בלשון התורה לא יראה ולא ימצא? וכן בשאר לאוין, כגון בל תעשוק, בל תלין וכדומה (כך הקשה הג"ר משה מרדכי הלוי שולזינגר - פניני משמר הלוי עמ' קמח-קמט).

ת: לשון תורה לחוד ולשון חז"ל לחוד.

[הגר"א נבנצל כתב לי: "לשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד". הג"ר שמאי קהת הכוהן גראס, מח"ס שו"ת שבט הקהתי, כתב לי: "ויתכן כיון שאם אומרים לא יראה אינו ניכר אם הוא באל"ף או בו', לא – לו, ע"כ אמרו בל שניכר שזה לאו" - מ"צ].


זהירות מחמץ

ש: כמה יהודים לא אוכלים חמץ בפסח?

ת: שני שליש. יהיה רצון שהשאר יחזרו בתשובה במהרה.


משה בהגדה

ש: למה משה רבנו לא מוזכר בהגדה?

ת: כדי שיהיה ברור שמי שעשה את הישועה, הוא רבונו של עולם. אני ולא מלאך, אני ולא שליח. רק דרך אגב משה רבנו מוזכר ברוב הנוסחאות: ויאמינו בד' ובמשה עבדו. אכן, ד' עושה, ומשה רבנו הוא עבדו.


הבן הרשע

ש: איך מסכימים שהבן הרשע ישב בליל הסדר וידבר כך?

ת: כי הוא בן, ויש לשמוח שהוא נמצא, כי הטרגדיה זה הבן החמישי שלא נמצא כלל (כך אמר הרבי ריי"ץ מליובאוויטש).