שיעורי הרב שלמה אבינר

משתמשי האתר היקרים! נשמח לתרומות ע"מ להמשיך את פעילות האתר ולשדרגה. תודה!

בית כנסת הוא כלל-ישראלי (מאמר)

מתוך שיעורי הרב שלמה אבינר

בית כנסת הוא כלל-ישראלי

[אתר כיפה]


שאלה: האם טוב וכדאי שגם חילוניים יבואו להתפלל בבית הכנסת ובמיוחד בליל שבת ואולי גם בשבת בבוקר – כדי לקרבם לתורה? וכיצד עושים זאת?


תשובה: בודאי שזה טוב. ובכלל, אין לעסוק בחתכים ציבוריים בין דתיים וחילוניים, או שאר קבוצות. כמובן, שבאופן אישי יש הבדלים בין איש לאיש, אבל באופו ציבורי, אנו עם אחד.

ואין ברעיון הזה חידוש, תמיד היה נהוג לקבל בבית הכנסת כל אדם בסבר פנים יפות ובשמחה, גם חילוני, גם מחלל שבת, והוא הרגיש חלק מכולם. ואף אחד לא שאל אותו שאלות על מה שהוא עושה בחייו. כמובן בתוך בית הכנסת, הוא לא חילול שבת, ובודאי בימינו לא יענה לסלולרי, כי יבוא בלי, ובודאי לא המכשיר לא יצלצל.

אבל אין להתבלבל ולחשוב שמה שאנו מקבלים אותם באהבה, זה כדי לקרב לתורה, כי אין זו אהבה. ורבינו הרב צבי יהודה היה מדגיש שכתוב "הוי מתלמידיו של אהרן... אוהב את הבריות ומקרבן לתורה", ולא כתוב "כדי לקרבן לתורה". אלא אוהבים כי אוהבים. וכמו שכתוב במסילת ישרים: "ואהבת לרעך כמוך, כמוך בלי שום הפרש, כמוך בלי חלוקים, בלי תחבולות ומזימות, כמוך ממש" (פרק יא).

לא לשאול שאלות אם הגיע בשבת עם רכב. ואם יגיע בודאי לא יחנה ממול. והגר"מ פיינשטיין כתב שאין לפרסם שיש תפילה בשבת לציבור הרחב במקום רחוק שבודאי יגיעו עם רכב. אך אם זה מקום קרוב שיתכן שיבואו ברגל או ברכב, מותר, כי ב"לפני עוור" תולים. אבל אם זה מקום רחוק, אסור לפרסם, משום לפני עוור, וגרוע מזה, גם מדין מסית.

גם אי אפשר שמחלל שבת יהיה שליח ציבור או יעלה לתורה, אבל הוא יכול לקבל פתיחה וכדומה, והכל יש לסדר בעדינות ובאהבה.

בודאי שאין לעבור על שום הלכה, וגם אין צורך לעבור על שום הלכה, וכידוע יש לקרב את הבריות לאביהם שבשמים, ולא להתאים את התורה לבריות.

אבל מאידך אין להחמיר, אלא אדרבה להקל במה שמותר להקל. ונשאל הג"ר אלעזר מנחם מן שך על ילדים שרבים עם הוריהם בענייני הלכה והשיב שכל מה שמתירים משום הפסד מרובה, אפשר גם להתיר עם ההורים (קונטרס הלכה כרבי אלעזר לרב שמואל ברוך גנוט 36). וכן בענייננו, אין לך הפסד מרובה גדול מזה.

וכתב רבנו הגדול הרמב"ם בסוף אגרת קדוש השם בשם חז"ל: "שהפושע אם פשע ברצונו (כלומר אפילו פשע במזיד, ויש גורסים: אם פשע ברבונו), כשיבא לבית הכנסת להתפלל, מקבלים אותו ואין נוהגים בו מנהג בזיון. וסמכו על זה מדברי שלמה, עליו השלום: 'לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב' (משלי ו ל) – אל יבוזו לפושעי ישראל שהם באים בסתר לגנוב מצוות". ועל אף שלא מצאנו אצל חז"ל בדיוק את הלשון הזה, מכל מקום כדאי הוא רבנו הגדול שנסמוך עליו.

לכן כל מי שבא, נושיט לו באהבה סידור יפה, ונצמיד לו באהבה חבר שיסביר לו הכל יפה.


  • פורסם בשאילת שלמה 386